Kategorie
Unix

akcji serwer map ponad sshfs

Instalacja na Debianie

apt-get install sshfs
mkdir /media/xxx
ssh-keygen
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@xxx.com

my /etc/rc.local (Plik ten będzie wykonywał po sieci jest włączona)

sshfs -o allow_other xxx@xxx:/var/www/ /media/xxx
sshfs -o allow_other xxx@xxx:/var/www/ /media/xxx1

 

Kategorie
Wordpress

RSS nie działa – Błąd przetwarzania XML

miałem ten problem na moim witryna oparta na WordPressie. Zagadnienie było to, że miałem pustą linię na początku mojej stronie.

Rozwiązanie:

-> po długim czasie badań okazało się, że miałem „powrót” w moim pliku wp-config.php w sekcji, gdzie skonfigurowane przyszłość WP-Multisite.

Kategorie
Wordpress

WordPress vhost Ubuntu 14.10 naprawić Permalinks

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

 

Kategorie
Wordpress

Łącze libary zmienić dostawcę miniatur

you must use Version: 5.8.6.7 and change the main php file to

<?php
/*
Plugin Name: Link Library
Plugin URI: http://wordpress.org/extend/plugins/link-library/
Description: Display links on pages with a variety of options
Version: 5.8.6.7
Autor: Yannick Lefebvre
Author URI: http://ylefebvre.ca/

A plugin for the blogging MySQL/PHP-based WordPress.
Prawo autorskie 2014 Yannick Lefebvre

Translations:
French Translation courtesy of Luc Capronnier
Danish Translation courtesy of GeorgWP (http://wordpress.blogos.dk)
Italian Translation courtesy of Gianni Diurno

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNUs General Public License
as published addlinkcatlistoverrideby the Free Software Foundation; either version 2
of the License, lub (at your option) any later version.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny,
ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; Jeśli nie, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Zestaw 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

You can also view a copy of the HTML version of the GNU General Public
License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

I, Yannick Lefebvre, can be contacted via e-mail at ylefebvre@gmail.com
*/

require_once(ABSPATH . '/wp-admin/includes/bookmark.php');

global $my_link_library_plugin;
global $my_link_library_plugin_admin;

gdyby ( !get_option( 'link_manager_enabled' ) )
  add_filter( 'pre_option_link_manager_enabled', '__return_true' );

gdyby ( is_admin() ) {
  global $my_link_library_plugin_admin;
  require plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'link-library-admin.php';
  $my_link_library_plugin_admin = new link_library_plugin_admin();
}

/*********************************** Link Library Class *****************************************************************************/
class link_library_plugin {

	//constructor of class, PHP4 compatible construction for backward compatibility
	function link_library_plugin() {

    // Functions to be called when plugin is activated and deactivated
    register_activation_hook( __FILE__, array($this, 'll_install' ) );
    register_deactivation_hook( __FILE__, array($this, 'll_uninstall' ) );

		$newoptions = get_option('LinkLibraryPP1', "");

		gdyby ( $newoptions == "" ) {
      global $my_link_library_plugin_admin;

      gdyby ( pusty( $my_link_library_plugin_admin ) ) {
        require plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'link-library-admin.php';
        $my_link_library_plugin_admin = new link_library_plugin_admin();
      }

			$my_link_library_plugin_admin->ll_reset_options(1, 'list');
			$my_link_library_plugin_admin->ll_reset_gen_settings();
		}

		// wp_ajax_... is only run for logged usrs
		//add_action( 'wp_ajax_scn_check_url_action', array( &$this, 'ajax_action_check_url' ) );

		// Add short codes
		add_shortcode('link-library-cats', array($this, 'link_library_cats_func'));
		add_shortcode('link-library-search', array($this, 'link_library_search_func'));
		add_shortcode('link-library-addlink', array($this, 'link_library_addlink_func'));
		add_shortcode('link-library-addlinkcustommsg', array($this, 'link_library_addlink_func'));
		add_shortcode('link-library', array($this, 'link_library_func'));

		// Function to print information in page header when plugin present
		add_action('wp_head', array($this, 'll_rss_link'));

		// Function to determine if Link Library is used on a page before printing headers
		add_filter('the_posts', array($this, 'conditionally_add_scripts_and_styles'));
    // the_posts gets triggered before wp_head

		add_filter('wp_title', array($this, 'll_title_creator'));

		// Re-write rules filters to allow for custom permalinks
		add_filter('rewrite_rules_array', array($this, 'll_insertMyRewriteRules'));
		add_filter('query_vars', array($this, 'll_insertMyRewriteQueryVars'));

    add_action( 'template_redirect', array( $this, 'll_template_redirect' ) );
    add_action( 'wp_ajax_link_library_tracker', array( $this, 'link_library_ajax_tracker' ) );
    add_action( 'wp_ajax_nopriv_link_library_tracker', array( $this, 'link_library_ajax_tracker' ) );
    add_action( 'wp_ajax_link_library_ajax_update', array( $this, 'link_library_ajax_update') );
    add_action( 'wp_ajax_nopriv_link_library_ajax_update', array( $this, 'link_library_ajax_update') );
    add_action( 'wp_ajax_link_library_generate_image', array( $this, 'link_library_generate_image') );
    add_action( 'wp_ajax_nopriv_link_library_generate_image', array( $this, 'link_library_generate_image') );

		// Load text domain for translation of admin pages and text strings
		load_plugin_textdomain( 'link-library', fałszywy, dirname( plugin_basename( __FILE__ ) ) . '/languages' );

    global $wpdb;

    $wpdb->linkcategorymeta = $wpdb->get_blog_prefix() . "linkcategorymeta";
	}

  /************************** Link Library Installation Function **************************/
  function ll_install() {
    global $wpdb;

    gdyby (function_exists('is_multisite') && is_multisite()) {
      gdyby (isset($_GET['networkwide']) && ($_GET['networkwide'] == 1))
      {
        $originalblog = $wpdb->blogid;

        $bloglist = $wpdb->get_col($wpdb->przygotować("SELECT blog_id FROM $wpdb->blogs"));
        dla każdego ($bloglist as $blog) {
          switch_to_blog($blog);
          $this->create_table_and_settings();
        }
        switch_to_blog($originalblog);
        powrót;
      }
    }
    $this->create_table_and_settings();
  }

  function new_network_site($blog_id, $user_id, $domain, $ścieżka, $site_id, $meta )
  {
    global $wpdb;

    gdyby ( ! function_exists('is_plugin_active_for_network') )
      require_once( ABSPATH . '/wp-admin/includes/plugin.php' );

    gdyby (is_plugin_active_for_network('link-library/link-library.php')) {
      $originalblog = $wpdb->blogid;
      switch_to_blog($blog_id);
      $this->create_table_and_settings();
      switch_to_blog($originalblog);
    }
  }

  function create_table_and_settings()
  {
    global $wpdb;

    $wpdb->links_extrainfo = $this->db_prefix().'links_extrainfo';

    $creationquery = "CREATE TABLE " . $wpdb->links_extrainfo . " (
				link_id bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
				link_second_url varchar(255) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
				link_telephone varchar(128) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
				link_email varchar(128) CHARACTER SET utf8 DEFAULT NULL,
				link_visits bigint(20) DEFAULT '0',
				link_reciprocal varchar(255) DEFAULT NULL,
				link_submitter varchar(255) DEFAULT NULL,
				link_submitter_name VARCHAR( 128 ) NULL,
				link_submitter_email VARCHAR( 128 ) NULL,
				link_textfield TEXT NULL,
				link_no_follow VARCHAR(1) NULL,
				link_featured VARCHAR(1) NULL,
				link_manual_updated VARCHAR(1) NULL,
				UNIQUE KEY link_id (link_id)
				);";

    require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
    dbDelta( $creationquery );

    $wpdb->linkcategorymeta = $this->db_prefix().'linkcategorymeta';

    $meta_creation_query =
      'CREATE TABLE ' . $wpdb->linkcategorymeta . ' (
    meta_id bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    linkcategory_id bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT "0",
    meta_key varchar(255) DEFAULT NULL,
    meta_value longtext,
    UNIQUE KEY (meta_id)
    );';

    dbDelta ( $meta_creation_query );

    $genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

    gdyby ($genoptions != '')
    {
      gdyby ($genoptions['schemaversion'] == '' || floatval($genoptions['schemaversion']) < 3.5)
      {
        $genoptions['schemaversion'] = "3.5";
        update_option('LinkLibraryGeneral', $genoptions);
      }
      elseif (floatval($genoptions['schemaversion']) < "4.6")
      {
        $genoptions['schemaversion'] = "4.6";
        $wpdb->get_results("ALTER TABLE `" . $this->db_prefix() . "links_extrainfo` ADD `link_submitter_name` VARCHAR( 128 ) NULL, ADD `link_submitter_email` VARCHAR( 128 ) NULL , ADD `link_textfield` TEXT NULL ;");

        update_option('LinkLibraryGeneral', $genoptions);
      }
      elseif (floatval($genoptions['schemaversion']) < "4.7")
      {
        $genoptions['schemaversion'] = "4.7";
        $wpdb->get_results("ALTER TABLE `" . $this->db_prefix() . "links_extrainfo` ADD `link_no_follow` VARCHAR( 1 ) NULL;");

        update_option('LinkLibraryGeneral', $genoptions);
      }
      elseif (floatval($genoptions['schemaversion']) < "4.9")
      {
        $genoptions['schemaversion'] = "4.9";
        $wpdb->get_results("ALTER TABLE `" . $this->db_prefix() . "links_extrainfo` ADD `link_featured` VARCHAR( 1 ) NULL;");

        update_option('LinkLibraryGeneral', $genoptions);
      }

      for ($i = 1; $ja <= $genoptions['numberstylesets']; $i++) {
        $settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ja;
        $options = get_option($settingsname);

        gdyby ($options != '')
        {
          gdyby ($options['showname'] == '')
            $options['showname'] = true;

          gdyby ( isset($options['show_image_and_name'] ) && $options['show_image_and_name'] == true)
          {
            $options['showname'] = true;
            $options['show_images'] = true;
          }

          gdyby ($options['sourcename'] == '')
            $options['sourcename'] = 'primary';

          gdyby ($options['sourceimage'] == '')
            $options['sourceimage'] = 'primary';

          gdyby ($options['dragndroporder'] == '')
          {
            gdyby ($options['imagepos'] == 'beforename')
              $options['dragndroporder'] = '1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12';
            elseif ($options['imagepos'] == 'aftername')
              $options['dragndroporder'] = '2,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12';
            elseif ($options['imagepos'] == 'afterrssicons')
              $options['dragndroporder'] = '2,3,4,5,6,1,7,8,9,10,11,12';
          }
          else if ($options['dragndroporder'] != '')
          {
            $elementarray = explode(',', $options['dragndroporder']);

            $allelements = array('1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12');
            dla każdego ($allelements as $element)
            {
              gdyby (!in_array($element, $elementarray))
              {
                $elementarray[] = $element;
                $options['dragndroporder'] = implode(",", $elementarray);
              }
            }
          }

          gdyby ($options['flatlist'] === true) $options['flatlist'] = 'unordered';
          elseif ($options['flatlist'] === false) $options['flatlist'] = 'table';
        }

        update_option($settingsname, $options);
      }
    }
  }

  function remove_querystring_var($url, $klawisz) {

    $keypos = strpos($url, $klawisz);
    gdyby ($keypos)
    {
      $ampersandpos = strpos($url, '&', $keypos);
      $newurl = substr($url, 0, $keypos - 1);

      gdyby ($ampersandpos)
        $newurl .= substr($url, $ampersandpos);
    }
    else
      $newurl = $url;

    return $newurl;
  }

  /************************** Link Library Uninstall Function **************************/
  function ll_uninstall() {
    $genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

    gdyby ($genoptions != '')
    {
      gdyby ( isset( $genoptions['stylesheet'] ) && isset( $genoptions['fullstylesheet'] ) && $genoptions['stylesheet'] != '' && $genoptions['fullstylesheet'] == '')
      {
        $stylesheetlocation = plugins_url( $genoptions['stylesheet'], __FILE__ );
        gdyby ( file_exists( $stylesheetlocation ) )
          $genoptions['fullstylesheet'] = file_get_contents( $stylesheetlocation );

        update_option('LinkLibraryGeneral', $genoptions);
      }
    }
  }

  function db_prefix() {
		global $wpdb;
		gdyby (method_exists($wpdb, "get_blog_prefix"))
			return $wpdb->get_blog_prefix();
		else
			return $wpdb->prefix;
	}

  	/******************************************** Print style data to header *********************************************/

	function ll_rss_link() {
		global $llstylesheet, $rss_settings;

		gdyby ($rss_settings != "")
		{
			$settingsname = 'LinkLibraryPP' . $rss_settings;
			$options = get_option($settingsname);

			$feedtitle = ($options['rssfeedtitle'] == "" ? __('Link Library Generated Feed', 'link-library') : $options['rssfeedtitle']);

			$xpath = $this->relativePath( dirname( __FILE__ ), ABSPATH );
			echo '<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="' . esc_html(stripslashes($feedtitle)) . '" href="' . home_url('/?link_library_rss_feed=1&settingset=' . $rss_settings/* . '&xpath=' . $xpath*/) . '" />';
			unset( $xpath );
		}

		gdyby ($llstylesheet == true)
		{
			$genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

			Echo "<style id='LinkLibraryStyle' type='text/css'>n";
			echo stripslashes($genoptions['fullstylesheet']);
			Echo "</style>n";
		}
	}

	/****************************************** Add Link Category name to page title when option is present ********************************/
	function ll_title_creator($title) {
		global $wp_query;
		global $wpdb;
        global $llstylesheet;

        gdyby ($llstylesheet)
        {
          $genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

          $categoryname = ( isset( $wp_query->query_vars['cat_name'] ) ? $wp_query->query_vars['cat_name'] : '' );
          $catid = ( isset( $_GET['cat_id'] ) ? intval($_GET['cat_id']) : '' );

          $linkcatquery = "SELECT t.name ";
          $linkcatquery .= "FROM " . $this->db_prefix() . "terms t LEFT JOIN " . $this->db_prefix(). "term_taxonomy tt ON (t.term_id = tt.term_id) ";
          $linkcatquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_relationships tr ON (tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id) ";
          $linkcatquery .= "WHERE tt.taxonomy = 'link_category' AND ";

          gdyby ($categoryname != '')
          {
              $linkcatquery .= "t.slug = '" . $categoryname . "'";
              $nicecatname = $wpdb->get_var($linkcatquery);
              return $title . $genoptions['pagetitleprefix'] . $nicecatname . $genoptions['pagetitlesuffix'];
          }
          elseif ($catid != '')
          {
              $linkcatquery .= "t.term_id = '" . $catid . "'";
              //echo $linkcatquery;
              $nicecatname = $wpdb->get_var($linkcatquery);
              return $title . $genoptions['pagetitleprefix'] . $nicecatname . $genoptions['pagetitlesuffix'];
          }
        }

		return $title;
	}

  	/************************************* Function to add to rewrite rules for permalink support **********************************/
	function ll_insertMyRewriteRules($rules)
	{
		$newrules = array();

		$genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

		gdyby ($genoptions != '')
		{
			for ($i = 1; $ja <= $genoptions['numberstylesets']; $i++) {
				$settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ja;
				$options = get_option($settingsname);

				gdyby ($options['enablerewrite'] == true && $options['rewritepage'] != '')
					$newrules['(' . $options['rewritepage'] . ')/(.+?)$'] = 'index.php?pagename=$matches[1]&cat_name=$matches[2]';

				gdyby ($options['publishrssfeed'] == true)
				{
					$xpath = $this->relativePath( dirname( __FILE__ ), ABSPATH );

					gdyby ($options['rssfeedaddress'] != '')
						$newrules['(' . $options['rssfeedaddress'] . ')/(.+?)$'] = home_url() . '?link_library_rss_feed=1&settingset=$matches[1]';
					elseif ($options['rssfeedaddress'] == '')
						$newrules['(linkrss)/(.+?)$'] = plugins_url( 'link_library_rss_feed=1?settingset=$matches[1]' . '&xpath=' . $xpath, __FILE__ );

					unset( $xpath );
				}
			}
		}

		return $newrules + $rules;
	}

	// Adding the id var so that WP recognizes it
	function ll_insertMyRewriteQueryVars($vars)
	{
		array_push($vars, 'cat_name');
		return $vars;
	}

  function addhttp( $url ) {
    gdyby (!preg_match("~^(?:fa|ht)tps?://~i", $url)) {
      $url = "http://" . $url;
    }
    return $url;
  }

	/*********************************************** Private Link Library Categories Function *************************************/

	function PrivateLinkLibraryCategories($order = 'name', $hide_if_empty = true, $table_width = 100, $num_columns = 1, $catanchor = true,
				  $flatlist = 'table', $categorylist = '', $excludecategorylist = '', $showcategorydescheaders = false,
				  $showonecatonly = false, $settings = '', $loadingicon = '/icons/Ajax-loader.gif', $catlistdescpos = 'right',
				  $debugmode = false, $pagination = false, $linksperpage = 5, $showcatlinkcount = false, $showonecatmode = 'AJAX',
				  $cattargetaddress = '', $rewritepage = '', $showinvisible = false, $showuserlinks = false, $showcatonsearchresults = false) {

		global $wpdb;

		$output = '';

        $categoryid = '';

		gdyby (isset($_GET['cat_id']))
			$categoryid = intval($_GET['cat_id']);

		gdyby (!isset($_GET['searchll']) || $showcatonsearchresults == true)
		{
			$countcat = 0;

			$order = strtolower($order);

			$output .= "<!-- Link Library Categories Output -->nn";

			gdyby ($showonecatonly == true && ($showonecatmode == 'AJAX' || $showonecatmode == ''))
			{
        $nonce = wp_create_nonce( 'link_library_ajax_refresh' );

				$output .= "<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">n";
				$output .= "var ajaxobject;n";
				$output .= "function showLinkCat ( _incomingID, _settingsID, _pagenumber) {n";
				$output .= "gdyby (typeof(ajaxobject) != "undefined") { ajaxobject.abort(); }n";

				$output .= "tjQuery('#contentLoading').toggle();" .
              "jQuery.ajax( {" .
              "  rodzaj: 'POST', " .
              "  url: '" . admin_url( 'admin-ajax.php' ) . "', " .
              "  data: { action: 'link_library_ajax_update', " .
              "      _ajax_nonce: '" . $nonce . "', " .
              "      id : _incomingID, " .
              "      ustawienia : _settingsID, " .
              "      linkresultpage: _pagenumber }, " .
              "  success: funkcjonować( data ){ " .
              "      jQuery('#linklist" . $ustawienia. "').html( data ); " .
              "      jQuery('#contentLoading').toggle();n" .
              "      } } ); ";
				$output .= "}n";

				$output .= "</SCRIPT>nn";
			}

			// Handle link category sorting
			$direction = 'ASC';
			gdyby (substr($order,0,1) == '_') {
				$direction = 'DESC';
				$order = substr($order,1);
			}

			gdyby (!isset($direction)) $direction = '';
			// Fetch the link category data as an array of hashesa

			$linkcatquery = "SELECT ";
      gdyby ( $showcatlinkcount || $pagination ) {
        $linkcatquery .= "count(l.link_name) as linkcount, ";
      }
			$linkcatquery .= "t.name, t.term_id, t.slug as category_nicename, tt.description as category_description ";
			$linkcatquery .= "FROM " . $this->db_prefix() . "terms t LEFT JOIN " . $this->db_prefix(). "term_taxonomy tt ON (t.term_id = tt.term_id)";
			$linkcatquery .= " LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_relationships tr ON (tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id) ";

			$linkcatquery .= " LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "links l on (tr.object_id = l.link_id";

			gdyby ($showinvisible == false)
				$linkcatquery .= " AND l.link_visible != 'N'";

			gdyby (!$showuserlinks)
				$linkcatquery .= " AND l.link_description not like '%LinkLibrary:AwaitingModeration:RemoveTextToApprove%' ";

			$linkcatquery .= " ) ";

			$linkcatquery .= "WHERE tt.taxonomy = 'link_category'";

			gdyby ($categorylist != "")
				$linkcatquery .= " AND t.term_id in (" . $categorylist. ")";

			gdyby ($excludecategorylist != "")
				$linkcatquery .= " AND t.term_id not in (" . $excludecategorylist . ")";

			gdyby ($hide_if_empty == true)
				$linkcatquery .= " AND l.link_name != '' ";

			$linkcatquery .= " GROUP BY t.name ";

			gdyby ($order == "name")
				$linkcatquery .= " ORDER by t.name " . $direction;
			elseif ($order == "id")
				$linkcatquery .= " ORDER by t.term_id " . $direction;
			elseif ($order == "order")
				$linkcatquery .= " ORDER by t.term_order " . $direction;
			elseif ($order == "catlist")
				$linkcatquery .= " ORDER by FIELD(t.term_id," . $categorylist . ") ";

			$catnames = $wpdb->get_results($linkcatquery);

			gdyby ($debugmode)
			{
				$output .= "n<!-- Category Query: " . print_r($linkcatquery, TRUE) . "-->nn";
				$output .= "n<!-- Category Results: " . print_r($catnames, TRUE) . "-->nn";
			}

			// Display each category

			if ($catnames) {

				$output .= "<div id="linktable" class="linktable">";

				gdyby ($flatlist == 'table')
					$output .= "<table width="" . $table_width . "%">n";
				elseif ($flatlist == 'unordered')
					$output .= "<ul class='menu'>n";
				elseif ($flatlist == 'dropdown')
					$output .= "<form name='catselect'><select name='catdropdown' class='catdropdown'>";

				$linkcount = 0;

				dla każdego ( (array) $catnames as $catname) {
					// Handle each category.
					// Pierwszy, fix the sort_order info
					//$orderby = $cat['sort_order'];
					//$orderby = (bool_from_yn($cat['sort_desc'])?'_':'') . $orderby;

					$catfront = '';
					$cattext = '';
					$catitem = '';

					// Display the category name
					$countcat += 1;
					gdyby ($flatlist == 'table' and (($countcat % $num_columns == 1) lub ($num_columns == 1) )) $output .= "<tr>n";

					gdyby ($flatlist == 'table')
						$catfront = '	<td>';
					elseif ($flatlist == 'unordered')
						$catfront = '	<w>';
					elseif ($flatlist == 'dropdown')
					{
						$catfront = '	<option ';
						gdyby ($categoryid != '' && $categoryid == $catname->term_id)
							$catfront .= 'selected="selected" ';
						$catfront .= 'value="';
					}

					gdyby ($showonecatonly)
					{
						gdyby ($showonecatmode == 'AJAX' || $showonecatmode == '')
						{
							gdyby ($flatlist != 'dropdown')
								$cattext = "<a href='#' onClick="showLinkCat('" . $catname->term_id. "', '" . $ustawienia . "', 1);return false;" >";
							elseif ($flatlist == 'dropdown')
								$cattext = $catname->term_id;
						}
						elseif ($showonecatmode == 'HTMLGET')
						{
							gdyby ($flatlist != 'dropdown')
								$cattext = "<a href='";

							gdyby ($cattargetaddress != '' && strpos($cattargetaddress, "?") != false)
							{
								$cattext .= $cattargetaddress;
								$cattext .= "&cat_id=";
							}
							elseif ($cattargetaddress != '' && strpos($cattargetaddress, "?") == false)
							{
								$cattext .= $cattargetaddress;
								$cattext .= "?cat_id=";
							}
							elseif ($cattargetaddress == '')
								$cattext .= "?cat_id=";

							$cattext .= $catname->term_id;

							gdyby ($flatlist != 'dropdown')
								$cattext .= "'>";
						}
						elseif ($showonecatmode == 'HTMLGETPERM')
						{
							gdyby ($flatlist != 'dropdown')
								$cattext = "<a href='";

							$cattext .= "/" . $rewritepage . "/" . $catname->category_nicename;

							gdyby ($flatlist != 'dropdown')
								$cattext .= "'>";
						}
					}
					else if ($catanchor)
					{
						gdyby (!$pagination)
						{
							gdyby ($flatlist != 'dropdown')
								$cattext = '<a href="';

							$cattext .= '#' . $catname->category_nicename;

							gdyby ($flatlist != 'dropdown')
								$cattext .= '">';
						}
						elseif ($pagination)
						{
							gdyby ($linksperpage == 0 && $linksperpage == '')
								$linksperpage = 5;

							$pageposition = ( $linkcount + 1 ) / $linksperpage;
							$ceilpageposition = ceil($pageposition);
							gdyby ( $ceilpageposition == 0 && !isset( $_GET['linkresultpage'] ) ) {
								gdyby ($flatlist != 'dropdown')
									$cattext = '<a href="';

								$cattext .= get_permalink() . '#' . $catname->category_nicename;

								gdyby ( $flatlist != 'dropdown' )
									$cattext .= '">';
							} jeszcze {
								gdyby ( $flatlist != 'dropdown' )
									$cattext = '<a href="';

								$cattext .= '?linkresultpage=' . ($ceilpageposition == 0 ? 1 : $ceilpageposition) . '#' . $catname->category_nicename;

								gdyby ( $flatlist != 'dropdown' )
									$cattext .= '">';
							}

							$linkcount = $linkcount + $catname->linkcount;
						}
					}
					else
						$cattext = '';

					gdyby ( $flatlist == 'dropdown' )
						$cattext .= '">';

					gdyby ( $catlistdescpos == 'right' || $catlistdescpos == '' ) {
						$catitem .= '<div class="linkcatname">' . $catname->name . '</div>';
						gdyby ($showcatlinkcount)
							$catitem .= " (" . $catname->linkcount . ")";
					}

					gdyby ( $showcategorydescheaders ) {
						$catname->category_description = esc_html($catname->category_description);
						$catname->category_description = str_replace("[", "<", $catname->category_description);
						$catname->category_description = str_replace("]", ">", $catname->category_description);
						$catname->category_description = str_replace("&Quot;", """, $catname->category_description);
						$catitem .= "<span class='linkcatdesc'>" . $catname->category_description . "</przęsło>";
					}

					gdyby ($catlistdescpos == 'left')
					{
						$catitem .= '<div class="linkcatname">' . $catname->name . '</div>';
						gdyby ($showcatlinkcount)
							$catitem .= " (" . $catname->linkcount . ")";
					}

					gdyby (($catanchor || $showonecatonly) && $flatlist != 'dropdown')
						$catitem .= "</za>";

					$output .= ($catfront . $cattext . $catitem );

					gdyby ($flatlist == 'table')
						$catterminator = "	</td>n";
					elseif ($flatlist == 'unordered')
						$catterminator = "	</w>n";
					elseif ($flatlist == 'dropdown')
						$catterminator = "	</option>n";

					$output .= ($catterminator);

					gdyby ($flatlist == "table" i ($countcat % $num_columns == 0)) $output .= "</tr>n";
				}

				gdyby ($flatlist == "table" i ($countcat % $num_columns == 3)) $output .= "</tr>n";
				gdyby ($flatlist == "table" && $catnames)
					$output .= "</table>n";
				elseif ($flatlist == 'unordered' && $catnames)
					$output .= "</ul>n";
				elseif ($flatlist == 'dropdown' && $catnames)
				{
					$output .= "</Wybierz>n";
					$output .= "<button type='button' onclick='showcategory()'>" . __('Go!', 'link-library') . "</button>";
					$output .= "</form>";
				}

				$output .= "</div>n";

				gdyby ($showonecatonly && ($showonecatmode == 'AJAX' || $showonecatmode == ''))
				{
					gdyby ($loadingicon == '') $loadingicon = '/icons/Ajax-loader.gif';
					$output .= "<div class='contentLoading' id='contentLoading' style='display: none;'><img src='" . plugins_url( $loadingicon, __FILE__ ) . "' alt='Loading data, please wait...'></div>n";
				}

				gdyby ($flatlist == 'dropdown')
				{
					$output .= "<SCRIPT TYPE='text/javascript'>n";
					$output .= "tfunction showcategory(){n";

					gdyby ($showonecatonly && ($showonecatmode == 'AJAX' || $showonecatmode == '') )
					{
						$output .= "catidvar = document.catselect.catdropdown.options[document.catselect.catdropdown.selectedIndex].value;";
						$output .= "showLinkCat(catidvar, '" . $ustawienia . "', 1);return false; }";
					}
					jeszcze
					{
						$output .= "ttlocation=n";
						$output .= "document.catselect.catdropdown.options[document.catselect.catdropdown.selectedIndex].value }n";

					}
					$output .= "</SCRIPT>n";
				}
			}
			jeszcze
			{
				$output .= "<div>" . __('No categories found', 'link-library') . ".</div>";
			}

			$output .= "n<!-- End of Link Library Categories Output -->nn";
		}
		return $output;
	}

	function ll_highlight_phrase($str, $phrase, $tag_open = '<strong>', $tag_close = '</strong>')
	{
		gdyby ($str == '')
		{
			return '';
		}

		gdyby ($phrase != '')
		{
			return preg_replace('/('.preg_quote($phrase, '/').'(?![^<]*>))/i', $tag_open."\1".$tag_close, $str);
		}

		return $str;
	}

  function link_library_display_pagination( $previouspagenumber, $nextpagenumber, $numberofpages, $pagenumber, $showonecatonly, $showonecatmode, $AJAXcatid, $ustawienia, $pageID ) {

    $dotbelow = false;
    $dotabove = false;

    $incomingget = $_GET;
    unset ( $incomingget['page_id'] );
    unset ( $incomingget['linkresultpage'] );
    unset ( $incomingget['cat_id'] );

    gdyby ($numberofpages > 1)
    {
      $paginationoutput = "<div class='pageselector'>";

      gdyby ($pagenumber != 1)
      {
        $paginationoutput .= "<span class='previousnextactive'>";

        gdyby (!$showonecatonly) {
          $argumentarray = array ( 'page_id' => get_the_ID(), 'linkresultpage' => $previouspagenumber );
          $argumentarray = array_merge( $argumentarray, $incomingget );
          $targetaddress = add_query_arg( $argumentarray );

          $paginationoutput .= "<a href='" . $targetaddress . "'>" . __('Previous', 'link-library') . "</za>";
        } elseif ($showonecatonly) {
          gdyby ($showonecatmode == 'AJAX' || $showonecatmode == '')
            $paginationoutput .= "<a href='#' onClick="showLinkCat('" . $AJAXcatid . "', '" . $ustawienia . "', " . $previouspagenumber . ");return false;" >" . __('Previous', 'link-library') . "</za>";
          elseif ($showonecatmode == 'HTMLGET') {
            $argumentarray = array ( 'page_id' => $pageID, 'linkresultpage' => $previouspagenumber, 'cat_id' => $AJAXcatid );
            $argumentarray = array_merge( $argumentarray, $incomingget );
            $targetaddress = add_query_arg( $argumentarray );

            $paginationoutput .= "<a href='" . $targetaddress . "' >" . __('Previous', 'link-library') . "</za>";
          }

        }

        $paginationoutput .= "</przęsło>";
      }
      else
        $paginationoutput .= "<span class='previousnextinactive'>" . __('Previous', 'link-library') . "</przęsło>";

      for ($counter = 1; $counter <= $numberofpages; $counter++)
      {
        gdyby ($counter <= 2 || $counter >= $numberofpages - 1 || ($counter <= $pagenumber + 2 && $counter >= $pagenumber - 2))
        {
          gdyby ($counter != $pagenumber)
            $paginationoutput .= "<span class='unselectedpage'>";
          else
            $paginationoutput .= "<span class='selectedpage'>";

          gdyby (!$showonecatonly) {
            $argumentarray = array ( 'page_id' => $pageID, 'linkresultpage' => $counter );
            $argumentarray = array_merge( $argumentarray, $incomingget );
            $targetaddress = add_query_arg( $argumentarray );

            $paginationoutput .= "<a href='" . $targetaddress . "'>" . $counter . "</za>";
          } elseif ($showonecatonly) {
            gdyby ($showonecatmode == 'AJAX' || $showonecatmode == '')
              $paginationoutput .= "<a href='#' onClick="showLinkCat('" . $AJAXcatid . "', '" . $ustawienia . "', " . $counter . ");return false;" >" . $counter . "</za>";
            elseif ($showonecatmode == 'HTMLGET') {
              $argumentarray = array ( 'page_id' => $pageID, 'linkresultpage' => $counter, 'cat_id' => $AJAXcatid );
              $argumentarray = array_merge( $argumentarray, $incomingget );
              $targetaddress = add_query_arg( $argumentarray );

              $paginationoutput .= "<a href='" . $targetaddress . "' >" . $counter . "</za>";
            }

          }

          $paginationoutput .= "</za></przęsło>";
        }

        gdyby ($counter >= 2 && $counter < $pagenumber - 2 && $dotbelow == false)
        {
          $paginationoutput .= "...";
          $dotbelow = true;
        }

        gdyby ($counter > $pagenumber + 2 && $counter < $numberofpages - 1 && $dotabove == false)
        {
          $paginationoutput .= "...";
          $dotabove = true;
        }
      }

      gdyby ($pagenumber != $numberofpages)
      {
        $paginationoutput .= "<span class='previousnextactive'>";

        gdyby (!$showonecatonly) {
          $argumentarray = array ( 'page_id' => $pageID, 'linkresultpage' => $nextpagenumber );
          $argumentarray = array_merge( $argumentarray, $incomingget );
          $targetaddress = add_query_arg( $argumentarray );

          $paginationoutput .= "<a href='" . $targetaddress . "'>" . __('Next', 'link-library') . "</za>";
        }

        elseif ($showonecatonly)
        {
          gdyby ($showonecatmode == 'AJAX' || $showonecatmode == '')
            $paginationoutput .= "<a href='#' onClick="showLinkCat('" . $AJAXcatid . "', '" . $ustawienia . "', " . $nextpagenumber . ");return false;" >" . __('Next', 'link-library') . "</za>";
          elseif ($showonecatmode == 'HTMLGET') {
            $argumentarray = array ( 'page_id' => $pageID, 'linkresultpage' => $nextpagenumber );
            $argumentarray = array_merge( $argumentarray, $incomingget );
            $targetaddress = add_query_arg( $argumentarray );

            $paginationoutput .= "<a href='" . $targetaddress . "' >" . __('Next', 'link-library') . "</za>";
          }

        }

        $paginationoutput .= "</przęsło>";
      }
      else
        $paginationoutput .= "<span class='previousnextinactive'>" . __('Next', 'link-library') . "</przęsło>";

      $paginationoutput .= "</div>";
    }

    return $paginationoutput;
  }

	function PrivateLinkLibrary($order = 'name', $hide_if_empty = true, $catanchor = true,
									$showdescription = false, $shownotes = false, $showrating = false,
									$showupdated = false, $categorylist = '', $show_images = false,
									$show_image_and_name = false, $use_html_tags = false,
									$show_rss = false, $beforenote = '<br />', $nofollow = false, $excludecategorylist = '',
									$afternote = '', $beforeitem = '<w>', $afteritem = '</w>', $beforedesc = '', $afterdesc = '',
									$displayastable = false, $beforelink = '', $afterlink = '', $showcolumnheaders = false,
									$linkheader = '', $descheader = '', $notesheader = '', $catlistwrappers = 1, $beforecatlist1 = '',
									$beforecatlist2 = '', $beforecatlist3 = '', $divorheader = false, $catnameoutput = 'linklistcatname',
									$show_rss_icon = false, $linkaddfrequency = 0, $addbeforelink = '', $addafterlink = '', $linktarget = '',
									$showcategorydesclinks = false, $showadmineditlinks = true, $showonecatonly = false, $AJAXcatid = '',
									$defaultsinglecat = '', $rsspreview = false, $rsspreviewcount = 3, $rssfeedinline = false,
									$rssfeedinlinecontent = false, $rssfeedinlinecount = 1, $beforerss = '', $afterrss = '',
									$rsscachedir = '', $direction = 'ASC', $linkdirection = 'ASC', $linkorder = 'name',
									$pagination = false, $linksperpage = 5, $hidecategorynames = false, $settings = '',
									$showinvisible = false, $showdate = false, $beforedate = '', $afterdate = '', $catdescpos = 'right',
									$showuserlinks = false, $rsspreviewwidth = 900, $rsspreviewheight = 700, $beforeimage = '', $afterimage = '',
									$imagepos = 'beforename', $imageclass = '', $AJAXpageid = 1, $debugmode = false, $usethumbshotsforimages = false,
									$showonecatmode = 'AJAX', $dragndroporder = '1,2,3,4,5,6,7,8,9,10', $showname = true, $displayweblink = 'false',
									$sourceweblink = 'primary', $showtelephone = 'false', $sourcetelephone = 'primary', $showemail = 'false', $showlinkhits = false,
									$beforeweblink = '', $afterweblink = '', $weblinklabel = '', $beforetelephone = '', $aftertelephone = '', $telephonelabel = '',
									$beforeemail = '', $afteremail = '', $emaillabel = '', $beforelinkhits = '', $afterlinkhits = '', $emailcommand = '',
									$sourceimage = '', $sourcename = '', $thumbshotscid = '', $maxlinks = '', $beforelinkrating = '', $afterlinkrating = '',
									$showlargedescription = false, $beforelargedescription = '', $afterlargedescription = '', $featuredfirst = false, $shownameifnoimage = false,
                  $enablelinkpopup = false, $popupwidth = 300, $popupheight = 400, $nocatonstartup = false, $linktitlecontent = 'linkname', $paginationposition = 'AFTER', $uselocalimagesoverthumbshots = false, $showlinksonclick = false ) {

		global $wpdb;

		$output = "n<!-- Beginning of Link Library Output -->nn";

    $currentcategory = 1;
    $categoryname = "";

    gdyby ( $showonecatonly && $showonecatmode == 'AJAX' && $AJAXcatid == '' ) {
      $AJAXnocatset = true;
    } jeszcze {
      $AJAXnocatset = false;
    }

		gdyby ($showonecatonly && $showonecatmode == 'AJAX' && $AJAXcatid != '' && $_GET['searchll'] == "")
		{
			$categorylist = $AJAXcatid;
		}
		elseif ($showonecatonly && $showonecatmode == 'HTMLGET' && isset($_GET['cat_id']) && ( !isset( $_GET['searchll'] ) || ( isset( $_GET['searchll'] ) && $_GET['searchll'] == "" ) ) )
		{
			$categorylist = intval($_GET['cat_id']);
			$AJAXcatid = $categorylist;
		}
		elseif ($showonecatonly && $showonecatmode == 'HTMLGETPERM' && $_GET['searchll'] == "")
		{
			global $wp_query;

			$categoryname = $wp_query->query_vars['cat_name'];
			$AJAXcatid = $categoryname;
		}
		elseif ($showonecatonly && $AJAXcatid == '' && $defaultsinglecat != '' && ( !isset( $_GET['searchll'] ) || ( isset( $_GET['searchll'] ) && $_GET['searchll'] == "" ) ) )
		{
			$categorylist = $defaultsinglecat;
			$AJAXcatid = $categorylist;
		}
		elseif ($showonecatonly && $AJAXcatid == '' && $defaultsinglecat == '' && $_GET['searchll'] == "")
		{
			$catquery = "SELECT distinct t.name, t.term_id ";
			$catquery .= "FROM " . $this->db_prefix() . "terms t ";
			$catquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_taxonomy tt ON (t.term_id = tt.term_id) ";
			$catquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_relationships tr ON (tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id) ";
			$catquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "links l ON (tr.object_id = l.link_id) ";
      $catquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "links_extrainfo le ON (l.link_id = le.link_id) ";
			$catquery .= "WHERE tt.taxonomy = 'link_category' ";

			gdyby ($hide_if_empty)
				$catquery .= "AND l.link_id is not NULL AND l.link_description not like '%LinkLibrary:AwaitingModeration:RemoveTextToApprove%' ";

			gdyby ($categorylist != "")
				$catquery .= " AND t.term_id in (" . $categorylist. ")";

			gdyby ($excludecategorylist != "")
				$catquery .= " AND t.term_id not in (" . $excludecategorylist . ")";

			gdyby ($showinvisible == false)
				$catquery .= " AND l.link_visible != 'N'";

			$mode = "normal";

			$catquery .= " ORDER by ";

			gdyby ($featuredfirst == true)
				$catquery .= "le.link_featured DESC, ";

			gdyby ($order == "name")
				$catquery .= " name " . $direction;
			elseif ($order == "id")
				$catquery .= " t.term_id " . $direction;
			elseif ($order == "order")
				$catquery .= " t.term_order " . $direction;
			elseif ($order == "catlist")
				$catquery .= " FIELD(t.term_id," . $categorylist . ") ";

			gdyby ($linkorder == "name")
				$catquery .= ", link_name " . $linkdirection;
			elseif ($linkorder == "id")
				$catquery .= ", link_id " . $linkdirection;
			elseif ($linkorder == "order")
				$catquery .= ", link_order ". $linkdirection;
			elseif ($linkorder == "data")
				$catquery .= ", link_updated ". $linkdirection;

			$catitems = $wpdb->get_results($catquery);

			gdyby ($debugmode)
			{
				$output .= "n<!-- AJAX Default Category Query: " . print_r($catquery, TRUE) . "-->nn";
				$output .= "n<!-- AJAX Default Category Results: " . print_r($catitems, TRUE) . "-->nn";
			}

			gdyby ($catitems)
			{
				$categorylist = $catitems[0]->term_id;
				$AJAXcatid = $categorylist;
			}
		}

		$linkquery = "SELECT distinct *, l.link_id as proper_link_id, UNIX_TIMESTAMP(l.link_updated) as link_date, ";
		$linkquery .= "IF (DATE_ADD(l.link_updated, INTERVAL 120 MINUTE) >= NOW(), 1,0) as recently_updated ";
		$linkquery .= "FROM " . $this->db_prefix() . "terms t ";
		$linkquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_taxonomy tt ON (t.term_id = tt.term_id) ";
		$linkquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_relationships tr ON (tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id) ";
		$linkquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "links l ON (tr.object_id = l.link_id) ";
		$linkquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "links_extrainfo le ON (l.link_id = le.link_id) ";
		$linkquery .= "WHERE tt.taxonomy = 'link_category' ";

		gdyby ($hide_if_empty)
			$linkquery .= "AND l.link_id is not NULL AND l.link_description not like '%LinkLibrary:AwaitingModeration:RemoveTextToApprove%' ";

		gdyby ($categorylist != "" || isset($_GET['cat_id']))
			$linkquery .= " AND t.term_id in (" . $categorylist. ")";

		gdyby ( isset($categoryname) && $categoryname != "" && $showonecatmode == 'HTMLGETPERM')
			$linkquery .= " AND t.slug = '" . $categoryname. "'";

		gdyby ($excludecategorylist != "")
			$linkquery .= " AND t.term_id not in (" . $excludecategorylist . ")";

		gdyby ($showinvisible == false)
			$linkquery .= " AND l.link_visible != 'N'";

		gdyby (isset($_GET['searchll']) && $_GET['searchll'] != "")
		{
      $searchterms = array();
      $searchstring = $_GET['searchll'];

      $offset = 0;
      podczas ( strpos( $searchstring, '"', $offset ) !== false ) {
        gdyby ( $offset == 0 ) {
          $offset = strpos( $searchstring, '"' );
        } jeszcze {
          $endpos = strpos( $searchstring, '"', $offset + 1);
          $searchterms[] = substr( $searchstring, $offset + 1, $endpos - $offset - 2 );
          $strlength = ( $endpos + 1 ) - ( $offset + 1 );
          $searchstring = substr_replace( $searchstring, '', $offset - 1, $endpos + 2 - ( $offset) );
          $offset = 0;
        }
      }

      gdyby ( !pusty( $searchstring ) )
      {
        $searchterms = array_merge( $searchterms, explode(" ", $searchstring ) );
      }

			gdyby ($searchterms)
			{
				$mode = "search";
				$termnb = 1;

				dla każdego($searchterms as $searchterm)
				{
          gdyby ( !pusty( $searchterm ) ) {
            $searchterm = str_replace( '--', '', $searchterm );
            $searchterm = str_replace( ';', '', $searchterm );
            $searchterm = esc_html( stripslashes( $searchterm ) );
            gdyby ( $searchterm == true )
            {
              gdyby ($termnb == 1)
              {
                $linkquery .= ' AND (link_name like "%' . $searchterm . '%" ';
                $termnb++;
              }
              jeszcze
              {
                $linkquery .= ' OR link_name like "%' . $searchterm . '%" ';
              }

              gdyby ($hidecategorynames == false)
                $linkquery .= ' OR name like "%' . $searchterm . '%" ';
              gdyby ($shownotes)
                $linkquery .= ' OR link_notes like "%' . $searchterm . '%" ';
              gdyby ($showdescription)
                $linkquery .= ' OR link_description like "%' . $searchterm . '%" ';
              gdyby ($showlargedescription)
                $linkquery .= ' OR link_textfield like "%' . $searchterm . '%" ';
            }
          }
				}

				$linkquery .= ")";
			}
		}
		else
			$mode = "normal";

		$linkquery .= " ORDER by ";

		gdyby ($featuredfirst == true)
			$linkquery .= "link_featured DESC, ";

		gdyby ($order == "name")
			$linkquery .= " name " . $direction;
		elseif ($order == "id")
			$linkquery .= " t.term_id " . $direction;
		elseif ($order == "order")
			$linkquery .= " t.term_order " . $direction;
		elseif ($order == "catlist")
			$linkquery .= " FIELD(t.term_id," . $categorylist . ") ";

		gdyby ($linkorder == "name" || $linkorder == 'random')
			$linkquery .= ", l.link_name " . $linkdirection;
		elseif ($linkorder == "id")
			$linkquery .= ", l.link_id " . $linkdirection;
		elseif ($linkorder == "order")
			$linkquery .= ", l.link_order ". $linkdirection;
		elseif ($linkorder == "data")
			$linkquery .= ", l.link_updated ". $linkdirection;

		gdyby ($pagination && $mode != 'search')
		{
			$linkitemsforcount = $wpdb->get_results($linkquery);

			$numberoflinks = count($linkitemsforcount);

			$quantity = $linksperpage + 1;

      gdyby ( isset( $_POST['linkresultpage'] ) || isset( $_GET['linkresultpage'] ) ) {

        gdyby ( isset( $_POST['linkresultpage'] ) ) {
          $pagenumber = $_POST['linkresultpage'];
        } elseif ( isset( $_GET['linkresultpage'] ) ) {
          $pagenumber = $_GET['linkresultpage'];
        }

				$startingitem = ($pagenumber - 1) * $linksperpage;
				$linkquery .= " LIMIT " . $startingitem . ", " . $quantity;
			} jeszcze {
				$pagenumber = 1;
				$linkquery .= " LIMIT 0, " . $quantity;
			}
		}

		$linkitems = $wpdb->get_results($linkquery, ARRAY_A);

		gdyby ($debugmode)
		{
			$output .= "n<!-- Link Query: " . print_r($linkquery, TRUE) . "-->nn";
			$output .= "n<!-- Link Results: " . print_r($linkitems, TRUE) . "-->nn";
		}

		gdyby ($pagination)
		{
			gdyby ($linksperpage == 0 && $linksperpage == '')
				$linksperpage = 5;

			gdyby (count($linkitems) > $linksperpage)
			{
				array_pop($linkitems);
				$nextpage = true;
			}
			else
				$nextpage = false;

			gdyby( isset( $numberoflinks ) ) {
				$preroundpages = $numberoflinks / $linksperpage;
				$numberofpages = ceil( $preroundpages * 1 ) / 1;
			}
		}

		gdyby ($linkorder == 'random')
		{
			shuffle($linkitems);
		}

		gdyby ( $maxlinks != '' ) {
			gdyby ( is_numeric( $maxlinks ) ) {
				array_splice( $linkitems, $maxlinks );
			}
		}

    gdyby ($pagination && $mode != "search" && $paginationposition == 'BEFORE' )
    {
      $previouspagenumber = $pagenumber - 1;
      $nextpagenumber = $pagenumber + 1;
      $pageID = get_the_ID();

      $output .= $this->link_library_display_pagination( $previouspagenumber, $nextpagenumber, $numberofpages, $pagenumber, $showonecatonly, $showonecatmode, $AJAXcatid, $ustawienia, $pageID );
    }

    Echo "<!-- showonecatmode: " . $showonecatonly . ", AJAXnocatset: " . $AJAXnocatset . ", nocatonstartup: " . $nocatonstartup . "-->";

		// Display links
    if ( ( $linkitems && $showonecatonly && $AJAXnocatset && $nocatonstartup && !isset( $_GET['searchll'] ) ) || ( pusty( $linkitems ) && $nocatonstartup && pusty( $_GET['searchll'] ) ) ) {
        $output .= "<div id='linklist" . $ustawienia . "' class='linklist'>n";
        $output .= '</div>';
    } elseif ( $linkitems ) {
			$output .= "<div id='linklist" . $ustawienia . "' class='linklist'>n";

			gdyby ( $mode == 'search' ) {
				$output .= "<div class='resulttitle'>" . __('Search Results for', 'link-library') . " '" . stripslashes( $_GET['searchll'] ) . "'</div>";
			}

			$currentcategoryid = -1;

      $xpath = $this->relativePath( dirname( __FILE__ ), ABSPATH );

			dla każdego ( $linkitems as $linkitem ) {

				gdyby ($currentcategoryid != $linkitem['term_id'])
				{
					gdyby ($currentcategoryid != -1 && $showonecatonly && $_GET['searchll'] == "")
					{
						break;
					}
					gdyby ($currentcategoryid != -1)
					{
						// Close the last category
						if ($displayastable)
							$output .= "T</table>n";
						else
							$output .= "T</ul>n";

						gdyby ($catlistwrappers != '')
							$output .= "</div>";

			      gdyby ( $showlinksonclick ) {
							$output .= "</div>";
						}

						$output .= "</div>";

						$currentcategory = $currentcategory + 1;
					}

					$currentcategoryid = $linkitem['term_id'];
					$output .= "<div class='LinkLibraryCat LinkLibraryCat" . $currentcategoryid . "'>";
					$linkcount = 0;
          $catlink = '';
          $cattext = '';
          $catenddiv = '';

					gdyby ($catlistwrappers == 1)
						$output .= "<div class="" . $beforecatlist1 . "">";
					else if ($catlistwrappers == 2)
					{
						$remainder = $currentcategory % $catlistwrappers;
						switch ($remainder) {

							walizka 0:
								$output .= "<div class="" . $beforecatlist2 . "">";
								break;

							walizka 1:
								$output .= "<div class="" . $beforecatlist1 . "">";
								break;
						}
					}
					else if ($catlistwrappers == 3)
					{
						$remainder = $currentcategory % $catlistwrappers;
						switch ($remainder) {

							walizka 0:
								$output .= "<div class="" . $beforecatlist3 . "">";
								break;

							walizka 2:
								$output .= "<div class="" . $beforecatlist2 . "">";
								break;

							walizka 1:
								$output .= "<div class="" . $beforecatlist1 . "">";
								break;
						}
					}

					// Display the category name
					if ($hidecategorynames == false || $hidecategorynames == "")
					{
            $caturl = get_metadata( 'linkcategory', $linkitem['term_id'], 'linkcaturl', prawdziwe );

						gdyby ($catanchor)
							$cattext = '<div id="' . $linkitem['slug'] . '">';
						else
							$cattext = '';

						gdyby ($divorheader == false)
						{
							gdyby ($mode == "search")
								dla każdego ($searchterms as $searchterm)
								{
									$linkitem['name'] = $this->ll_highlight_phrase($linkitem['name'], $searchterm, '<span class="highlight_word">', '</przęsło>');
								}

							$catlink = '<div class="' . $catnameoutput . '">';

							gdyby ($catdescpos == "right" || $catdescpos == '') {
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '<a href="' . $this->addhttp( $caturl ) . '" ';

                  gdyby ( !pusty( $linktarget ) )
                    $catlink .= ' target="' . $linktarget . '"';

                  $catlink .= '>';
                }
                $catlink .= $linkitem['name'];
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '</za>';
                }
              }

							gdyby ($showcategorydesclinks)
							{
								$catlink .= "<span class='linklistcatnamedesc'>";
								$linkitem['description'] = str_replace("[", "<", $linkitem['description']);
								$linkitem['description'] = str_replace("]", ">", $linkitem['description']);
								$catlink .= $linkitem['description'];
								$catlink .= '</przęsło>';
							}

							gdyby ($catdescpos == "left") {
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '<a href="' . $this->addhttp( $caturl ) . '" ';

                  gdyby ( !pusty( $linktarget ) )
                    $catlink .= ' target="' . $linktarget . '"';

                  $catlink .= '>';
                }
                $catlink .= $linkitem['name'];
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '</za>';
                }
              }

              gdyby ( $showlinksonclick ) {
                $catlink .= '<span class="expandlinks" ID ="LinksInCat' . $linkitem['term_id'] . '">';
                $catlink .= '<img src="' . plugins_url( 'icons/expand-32.png', __FILE__ ) . '" />';
                $catlink .= '</przęsło>';
              }

							$catlink .= "</div>";
						}
						else if ($divorheader == true)
						{
							gdyby ($mode == "search")
							dla każdego ($searchterms as $searchterm)
							{
								$linkitem['name'] = $this->ll_highlight_phrase($linkitem['name'], $searchterm, '<span class="highlight_word">', '</przęsło>');
							}

							$catlink = '<div class="'. $catnameoutput . '">';

							gdyby ($catdescpos == "right" || $catdescpos == '') {
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '<a href="' . $this->addhttp( $caturl ). '" ';

                  gdyby ( !pusty( $linktarget ) )
                    $catlink .= ' target="' . $linktarget . '"';

                  $catlink .= '>';
                }
                $catlink .= $linkitem['name'];
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '</za>';
                }
              }


							gdyby ($showcategorydesclinks)
							{
								$catlink .= "<span class='linklistcatnamedesc'>";
								$linkitem['description'] = str_replace("[", "<", $linkitem['description']);
								$linkitem['description'] = str_replace("]", ">", $linkitem['description']);
								$catlink .= $linkitem['description'];
								$catlink .= '</przęsło>';
							}

							gdyby ($catdescpos == "left") {
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '<a href="' . $this->addhttp( $caturl ) . '" ';

                  gdyby ( !pusty( $linktarget ) )
                    $catlink .= ' target="' . $linktarget . '"';

                  $catlink .= '>';
                }
                $catlink .= $linkitem['name'];
                gdyby ( !pusty( $caturl ) ) {
                  $catlink .= '</za>';
                }
              }

              gdyby ( $showlinksonclick ) {
                $catlink .= '<span class="expandlinks" ID ="LinksInCat' . $linkitem['term_id'] . '">';
                $catlink .= '<img src="' . plugins_url( 'icons/expand-32.png', __FILE__ ) . '" />';
                $catlink .= '</przęsło>';
              }

							$catlink .= '</div>';
						}

						gdyby ($catanchor)
							$catenddiv = '</div>';
						else
							$catenddiv = '';
					}

          $output .= $cattext . $catlink . $catenddiv;

          gdyby ( $showlinksonclick ) {
            $output .= '<div class="LinksInCat' . $currentcategoryid . ' LinksInCat">';
          }

					gdyby ($displayastable == true)
					{
						$catstartlist = "nt<table class='linklisttable'>n";
						gdyby ($showcolumnheaders == true)
						{
							$catstartlist .= "<div class='linklisttableheaders'><tr>";

							gdyby ($linkheader != "")
								$catstartlist .= "<th><div class='linklistcolumnheader'>".$linkheader."</div></th>";

							gdyby ($descheader != "")
								$catstartlist .= "<th><div class='linklistcolumnheader'>".$descheader."</div></th>";

							gdyby ($notesheader != "")
								$catstartlist .= "<th><div class='linklistcolumnheader'>".$notesheader."</div></th>";

							$catstartlist .= "</tr></div>n";
						}
						else
							$catstartlist .= '';
					}
					else
						$catstartlist = "nt<ul>n";

					$output .= $catstartlist;
				}

				$between = "n";

				gdyby ($rssfeedinline == true)
					include_once(ABSPATH . WPINC . '/feed.php');

				gdyby ($showuserlinks == true || strpos($linkitem['link_description'], "LinkLibrary:AwaitingModeration:RemoveTextToApprove") == false)
				{
					$linkcount = $linkcount + 1;

					gdyby ($linkaddfrequency > 0)
						gdyby (($linkcount - 1) % $linkaddfrequency == 0)
							$output .= stripslashes($addbeforelink);

					gdyby (!isset($linkitem['recently_updated'])) $linkitem['recently_updated'] = false;
					$output .= stripslashes($beforeitem);
					gdyby ($showupdated && $linkitem['recently_updated'])
						$output .= get_option('links_recently_updated_prepend');

					$the_link = '#';
					gdyby (!pusty($linkitem['link_url']) )
						$the_link = esc_html($linkitem['link_url']);

					$the_second_link = '#';
					gdyby (!pusty($linkitem['link_second_url']) )
						$the_second_link = esc_html($linkitem['link_second_url']);

					$rel = $linkitem['link_rel'];
					gdyby ('' != $rel and !$nofollow and !$linkitem['link_no_follow'])
						$rel = ' rel="' . $rel . '"';
					else if ('' != $rel and ($nofollow or $linkitem['link_no_follow']))
						$rel = ' rel="' . $rel . ' nofollow"';
					else if ('' == $rel and ($nofollow or $linkitem['link_no_follow']))
						$rel = ' rel="nofollow"';

					gdyby ($use_html_tags) {
						$descnotes = $linkitem['link_notes'];
						$descnotes = str_replace("[", "<", $descnotes);
						$descnotes = str_replace("]", ">", $descnotes);
					}
					else
						$descnotes = esc_html($linkitem['link_notes'], ENT_QUOTES);

					gdyby ($use_html_tags) {
						$desc = $linkitem['link_description'];
						$desc = str_replace("[", "<", $desc);
						$desc = str_replace("]", ">", $desc);
					} jeszcze {
						$desc = esc_html($linkitem['link_description'], ENT_QUOTES);
					}

					$cleandesc = $desc;
					$cleanname = esc_html($linkitem['link_name'], ENT_QUOTES);

          gdyby ( $use_html_tags ) {
            $textfield = stripslashes( $linkitem['link_textfield'] );
            $textfield = str_replace( '[', '<', $textfield );
						$textfield = str_replace( ']', '>', $textfield );
          } jeszcze {
            $textfield = stripslashes( $linkitem['link_textfield'] );
          }


					gdyby ($mode == "search")
					{
						dla każdego ($searchterms as $searchterm)
						{
							$descnotes = $this->ll_highlight_phrase($descnotes, $searchterm, '<span class="highlight_word">', '</przęsło>');
							$desc = $this->ll_highlight_phrase($desc, $searchterm, '<span class="highlight_word">', '</przęsło>');
							$name = $this->ll_highlight_phrase($linkitem['link_name'], $searchterm, '<span class="highlight_word">', '</przęsło>');
							$textfield = $this->ll_highlight_phrase($textfield, $searchterm, '<span class="highlight_word">', '</przęsło>');
						}
				}
					else
						$name = $cleanname;

          gdyby ( $linktitlecontent == 'linkname' ) {
            $title = $cleanname;
          } elseif ($linktitlecontent == 'linkdesc' ) {
            $title = $cleandesc;
          }

					gdyby ($showupdated) {
					  gdyby (substr($linkitem['wp.dev'],0,2) != '00') {
							$title .= ' ('.__('Last updated', 'link-library') . ' ' . date_i18n(get_option('links_updated_date_format'), strtotime( $linkitem['link_updated'] ) ) .')';
						}
					}

					gdyby (!pusty( $title ) )
						$title = ' title="' . $title . '"';

					$alt = ' alt="' . $cleanname . '"';

					$target = $linkitem['link_target'];
					gdyby ('' != $target)
						$target = ' target="' . $target . '"';
					jeszcze
					{
						$target = $linktarget;
						gdyby ('' != $target)
							$target = ' target="' . $target . '"';
					}

					gdyby ($dragndroporder == '') $dragndroporder = '1,2,3,4,5,6,7,8,9,10';
						$dragndroparray = explode(',', $dragndroporder);
						gdyby ($dragndroparray)
						{
							dla każdego ($dragndroparray as $arrayelements) {
								switch ($arrayelements) {
									walizka 1: 	//------------------ Image Output --------------------
                    $imageoutput = '';
										gdyby ( (($linkitem['link_image'] != '' || $usethumbshotsforimages)) && ($show_images)) {
											$imageoutput .= stripslashes($beforeimage) . '<a href="';

                      gdyby ( !$enablelinkpopup ) {
                        gdyby ($sourceimage == 'primary' || $sourceimage == '')
                          $imageoutput .= $the_link;
                        elseif ($sourceimage == 'secondary')
                          $imageoutput .= $the_second_link;
                      } jeszcze {
                          $imageoutput .= home_url() . '/?link_library_popup_content=1&linkid=' . $linkitem['proper_link_id'] . '&settings=' . $ustawienia . '&height=' . ( pusty( $popupheight ) ? 300 : $popupheight ) . '&width=' . ( pusty( $popupwidth ) ? 400 : $popupwidth ) . '&xpath=' . $xpath;
                        }

											$imageoutput .= '" ID ="link-' . $linkitem['proper_link_id'] . '" class="' . ( $enablelinkpopup ? 'thickbox' : 'track_this_link' ) . ' ' . ( $linkitem['link_featured'] ? 'featured' : '' ). '" ' . $rel . $title . $target. '>';

											gdyby ( $usethumbshotsforimages && ( !$uselocalimagesoverthumbshots || pusty( $uselocalimagesoverthumbshots ) || ( $uselocalimagesoverthumbshots && pusty( $linkitem['link_image'] ) ) ) ) {
												gdyby ( !pusty( $thumbshotscid ) )
													$imageoutput .= '<img src="http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=s&url=' . $the_link . '"';


											} else if ( !$usethumbshotsforimages || ( $usethumbshotsforimages && $uselocalimagesoverthumbshots && !pusty( $linkitem['link_image'] ) ) ) {
                        gdyby ( strpos($linkitem['link_image'], 'http') !== false )
                          $imageoutput .= '<img src="http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=s&url=' . $the_link . '"';
                        jeszcze // If it's a relative path
                          $imageoutput .= '<img src="http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size=s&url=' . $the_link . '"';
                      }

                      gdyby ( !$usethumbshotsforimages || ($usethumbshotsforimages && !pusty( $thumbshotscid ) ) || ( $usethumbshotsforimages && $uselocalimagesoverthumbshots && !pusty( $linkitem['link_image'] ) ) ) {

                        $imageoutput .= $alt . $title;

                        gdyby ($imageclass != '')
                          $imageoutput .= ' class="' . $imageclass . '" ';

                        $imageoutput .= "/>";

                        $imageoutput .= '</za>' . stripslashes($afterimage);
                      }
                    }

										gdyby ( ( !pusty( $imageoutput ) || ( $usethumbshotsforimages && !pusty( $thumbshotscid ) ) ) && ($show_images) ) {
											$output .= $imageoutput;
											break;
										}
										elseif ($show_images == false || $shownameifnoimage == false)
											break;

									walizka 2: 	//------------------ Name Output --------------------
										gdyby (($showname == true) || ($show_images == true && $linkitem['link_image'] == '' && $arrayelements == 1))
										{
											$output .= stripslashes($beforelink);

											gdyby (($sourcename == 'primary' && $the_link != '#') || ($sourcename == 'secondary' && $the_second_link != '#'))
											{
												$output .= '<a href="';

												gdyby ( !$enablelinkpopup ) {
                          gdyby ( $sourcename == 'primary' || $sourcename == '' )
                            $output .= $the_link;
                          elseif ( $sourcename == 'secondary' )
  													$output .= $the_second_link;
                        } jeszcze {
                          $output .= home_url() . '/?link_library_popup_content=1&linkid=' . $linkitem['proper_link_id'] . '&settings=' . $ustawienia . '&height=' . ( pusty( $popupheight ) ? 300 : $popupheight ) . '&width=' . ( pusty( $popupwidth ) ? 400 : $popupwidth ) . '&xpath=' . $xpath;
                        }

												$output .= '" ID ="link-' . $linkitem['proper_link_id'] . '" class="' . ( $enablelinkpopup ? 'thickbox' : 'track_this_link' ) . ' ' . ( $linkitem['link_featured'] ? ' featured' : '' ). '" ' . $rel . $title . $target. '>';
											}

											$output .= $name;

											gdyby (($sourcename == 'primary' && $the_link != '#') || ($sourcename == 'secondary' && $the_second_link != '#'))
												$output .= '</za>';

											gdyby (($showadmineditlinks) && current_user_can("manage_links")) {
												$output .= $between . '<a href="' . add_query_arg( array( 'Action' => 'edit', 'link_id' => $linkitem['proper_link_id'] ), admin_url( 'link.php' ) ) . '">(' . __('Edit', 'link-library') . ')</za>';
											}

											gdyby ($showupdated && $linkitem['recently_updated']) {
												$output .= get_option('links_recently_updated_append');
											}

											$output .= stripslashes($afterlink);
										}

										break;

									walizka 3: 	//------------------ Date Output --------------------

										$formatteddate = date_i18n(get_option('links_updated_date_format'), $linkitem['link_date']);

										gdyby ($showdate)
											$output .= $between . stripslashes($beforedate) . $formatteddate . stripslashes($afterdate);

										break;

									walizka 4: 	//------------------ Description Output --------------------

										gdyby ($showdescription)
											$output .= $between . stripslashes($beforedesc) . $desc . stripslashes($afterdesc);

										break;

									walizka 5: 	//------------------ Notes Output --------------------

										gdyby ($shownotes) {
											$output .= $between . stripslashes($beforenote) . $descnotes . stripslashes($afternote);
										}

										break;

									walizka 6: 	//------------------ RSS Icons Output --------------------

										gdyby ($show_rss || $show_rss_icon || $rsspreview)
											$output .= stripslashes($beforerss) . '<div class="rsselements">';

										gdyby ($show_rss && ($linkitem['link_rss'] != '')) {
											$output .= $between . '<a class="rss" href="' . $linkitem['link_rss'] . '">RSS</za>';
										}
										gdyby ($show_rss_icon && ($linkitem['link_rss'] != '')) {
											$output .= $between . '<a class="rssicon" href="' . $linkitem['link_rss'] . '"><img src="' . plugins_url( 'icons/feed-icon-14x14.png', __FILE__ ) . '" /></za>';
										}
										gdyby ($rsspreview && $linkitem['link_rss'] != '')
										{
											$output .= $between . '<a href="' . home_url() . '/?link_library_rss_preview=1&keepThis=true&linkid=' . $linkitem['proper_link_id'] . '&previewcount=' . $rsspreviewcount . 'height=' . (($rsspreviewwidth == "") ? 900 : $rsspreviewwidth) . '&width=' . (($rsspreviewheight == "") ? 700 : $rsspreviewheight) . '&xpath=' . urlencode( $xpath ) . '" title="' . __('Preview of RSS feed for', 'link-library') . ' ' . $cleanname . '" class="thickbox"><img src="' . plugins_url( 'icons/preview-16x16.png', __FILE__ ) . '" /></za>';
										}

										gdyby ($show_rss || $show_rss_icon || $rsspreview)
											$output .= '</div>' . stripslashes($afterrss);

										gdyby ($rssfeedinline && $linkitem['link_rss'])
										{
											$rss = fetch_feed($linkitem['link_rss']);
											gdyby (!is_wp_error( $rss ) ) :
												$maxitems = $rss->get_item_quantity($rssfeedinlinecount);

												$rss_items = $rss->get_items(0, $maxitems);

												gdyby ($rss_items)
												{
													$output .= '<div id="ll_rss_results">';

													dla każdego($rss_items as $item)
													{
														$output .= '<div class="chunk" style="padding:0 5px 5px;">';
														$output .= '<div class="rsstitle"><a target="feedwindow" href="' . $item->get_permalink() . '">' . $item->get_title() . '</za> - ' . $item->get_date('j F Y | sol:i a') . '</div>';
														gdyby ($rssfeedinlinecontent) $output .= '<div class="rsscontent">' . $item->get_description() . '</div>';
														$output .= '</div>';
														$output .= '<br />';													}

													$output .= '</div>';
												}

											endif;
										}
										break;
									walizka 7: 	//------------------ Web Link Output --------------------

										gdyby ($displayweblink != 'false') {
											$output .= $between . stripslashes($beforeweblink) . "<a href='";

											gdyby ($sourceweblink == "primary" || $sourceweblink == "")
												$output .= $the_link;
											elseif ($sourceweblink == "secondary")
												$output .= $the_second_link;

											$output .= "' id='link-" . $linkitem['proper_link_id'] . "' class='track_this_link' " . $target . ">";

											gdyby ($displayweblink == 'address')
											{
												gdyby (($sourceweblink == "primary" || $sourceweblink == '') && $the_link != '')
													$output .= $the_link;
												elseif ($sourceweblink == "secondary" && $the_second_link != '')
													$output .= $the_second_link;
											}
											elseif ($displayweblink == 'label' && $weblinklabel != '')
												$output .= $weblinklabel;

											$output .= "</za>" . stripslashes($afterweblink);
										}

										break;
									walizka 8: 	//------------------ Telephone Output --------------------

										gdyby ($showtelephone != 'false')
										{
											$output .= $between . stripslashes($beforetelephone);

											gdyby ($showtelephone != 'plain')
											{
												$output .= "<a href='";

												gdyby (($sourcetelephone == "primary" || $sourcetelephone == '') && $the_link != '')
													$output .= $the_link;
												elseif ($sourcetelephone == "secondary" && $the_second_link != '')
													$output .= $the_second_link;

												$output .= "' id='link-" . $linkitem['proper_link_id'] . "' class='track_this_link' >";
											}

											gdyby ($showtelephone == 'link' || $showtelephone == "plain")
												$output .= $linkitem['link_telephone'];
											elseif ($showtelephone == 'label')
												$output .= $telephonelabel;

											gdyby ($showtelephone != 'plain')
												$output .= "</za>";

											$output .= stripslashes($aftertelephone);
										}
										break;
									walizka 9: 	//------------------ E-mail Output --------------------

										gdyby ($showemail != 'false')
										{
											$output .= $between . stripslashes($beforeemail);

											gdyby ($showemail != 'plain')
											{
												$output .= "<a href='";

												gdyby ($showemail == 'mailto' || $showemail == 'mailtolabel')
													$output .= "mailto:" . $linkitem['link_email'];
												elseif ($showemail == 'command' || $showemail == 'commandlabel')
												{
													$newcommand = str_replace("#e-mail", $linkitem['link_email'], $emailcommand);
													$cleanlinkname = str_replace(" ", "%20", $linkitem['link_name']);
													$newcommand = str_replace("#firma", $cleanlinkname, $newcommand);
													$output .= $newcommand;
												}

												$output .= "'>";
											}

											gdyby ($showemail == 'plain' || $showemail == 'mailto' || $showemail == 'command')
												$output .= $linkitem['link_email'];
											elseif ($showemail == 'mailtolabel' || $showemail == 'commandlabel')
												$output .= $emaillabel;

											gdyby ($showemail != 'plain')
												$output .= "</za>";

											$output .= stripslashes($afteremail);
										}

										break;
									walizka 10: 	//------------------ Link Hits Output --------------------

										gdyby ($showlinkhits)
										{
											$output .= $between . stripslashes($beforelinkhits);

											$output .= $linkitem['link_visits'];

											$output .= stripslashes($afterlinkhits);
										}

										break;

									walizka 11: 	//------------------ Link Rating Output --------------------

										gdyby ($showrating)
										{
											$output .= $between . stripslashes($beforelinkrating);

											$output .= $linkitem['link_rating'];

											$output .= stripslashes($afterlinkrating);
										}

										break;

									walizka 12: 	//------------------ Link Large Description Output --------------------

										gdyby ($showlargedescription)
										{
											$output .= $between . stripslashes($beforelargedescription);

											$output .= $textfield;

											$output .= stripslashes($afterlargedescription);
										}

										break;
									}
								}
							}

					$output .= stripslashes($afteritem) . "n";

					gdyby ($linkaddfrequency > 0)
						gdyby ($linkcount % $linkaddfrequency == 0)
							$output .= stripslashes($addafterlink);

				}

			} // end while

			// Close the last category
			if ($displayastable)
				$output .= "T</table>n";
			else
				$output .= "T</ul>n";

			gdyby ($catlistwrappers != '')
				$output .= "</div>";

      gdyby ( $showlinksonclick ) {
        $output .= "</div>";
      }

			$output .= "</div>";

			gdyby ( $pagination && $mode != "search" && ( $paginationposition == 'AFTER' || pusty( $pagination ) ) ) {
        $previouspagenumber = $pagenumber - 1;
        $nextpagenumber = $pagenumber + 1;
        $pageID = get_the_ID();

        $output .= $this->link_library_display_pagination( $previouspagenumber, $nextpagenumber, $numberofpages, $pagenumber, $showonecatonly, $showonecatmode, $AJAXcatid, $ustawienia, $pageID );
			}

			$xpath = $this->relativePath( dirname( __FILE__ ), ABSPATH );
      $nonce = wp_create_nonce( 'll_tracker' );

			$output .= "<script type='text/javascript'>n";
			$output .= "jQuery(document).ready(funkcjonować()n";
			$output .= "{n";
			$output .= "jQuery('a.track_this_link').click(funkcjonować() {n";
			$output .= "linkid = this.id;n";
			$output .= "linkid = linkid.substring(5);";
			$output .= "path = '" . $xpath . "';";
			$output .= "jQuery.ajax( {" .
            "  rodzaj: 'POST'," .
            "  url: '" . admin_url( 'admin-ajax.php' ) . "', " .
            "  data: { action: 'link_library_tracker', " .
            "      _ajax_nonce: '" . $nonce . "', " .
            "      id:linkid, xpath:ścieżka } " .
            "  });n";
			$output .= "return true;n";
			$output .= "});n";
      $output .= "jQuery('#linklist" . $ustawienia . " .expandlinks').click(funkcjonować() {n";
      $output .= "target = '.' + jQuery(this).attr('id');n";
      $output .= "gdyby ( jQuery( target ).jest(':visible') ) {n";
      $output .= "jQuery(target).slideUp();n";
      $output .= "jQuery(this).children('img').attr('src', '" . plugins_url( 'icons/expand-32.png', __FILE__ ) . "');n";
      $output .= "} jeszcze {n";
      $output .= "jQuery(target).slideDown();n";
      $output .= "jQuery(this).children('img').attr('src', '" . plugins_url( 'icons/collapse-32.png', __FILE__ ) . "');n";
      $output .= "}n";
      $output .= "});n";
			$output .= "});n";
			$output .= "</script>";
			unset( $xpath );
			$currentcategory = $currentcategory + 1;

			$output .= "</div>n";

		} else if ( isset( $_GET['searchll'] ) ) {
      $output .= "<div id='linklist" . $ustawienia . "' class='linklist'>n";
      $output .= __('No links found matching your search criteria', 'link-library') . ".n";
      $output .= "</div>";
    } jeszcze {
			$output .= "<div id='linklist" . $ustawienia . "' class='linklist'>n";
			$output .= __('No links found', 'link-library') . ".n";
			$output .= "</div>";
		}

		$output .= "n<!-- End of Link Library Output -->nn";

		return $output;
	}

	function PrivateLinkLibrarySearchForm($searchlabel = 'Search', $searchresultsaddress = '') {

		gdyby ($searchlabel == "") $searchlabel = __('Search', 'link-library');
		$output = "<form method='get' id='llsearch'";
        gdyby ($searchresultsaddress != '')
          $output .= " action='" . $searchresultsaddress . "'";
        $output .= ">n";
		$output .= "<div>n";
		$output .= "<input type='text' onfocus="this.value=''" value='" . $searchlabel . "...' name='searchll' id='searchll' />";
		$output .= "<input type='hidden' value='" . get_the_ID() . "' name='page_id' id='page_id' />";
		$output .= "<input type='submit' value='" . $searchlabel . "' />";
		$output .= "</div>n";
		$output .= "</form>nn";

		return $output;
	}

	function PrivateLinkLibraryAddLinkForm($selectedcategorylist = '', $excludedcategorylist = '', $addnewlinkmsg = '', $linknamelabel = '', $linkaddrlabel = '',
											$linkrsslabel = '', $linkcatlabel = '', $linkdesclabel = '', $linknoteslabel = '', $addlinkbtnlabel = '', $hide_if_empty = true,
											$showaddlinkrss = false, $showaddlinkdesc = false, $showaddlinkcat = false, $showaddlinknotes = false,
											$addlinkreqlogin = false, $debugmode = false, $addlinkcustomcat = false, $linkcustomcatlabel = '',
											$linkcustomcatlistentry = 'User-submitted category (define below)', $showaddlinkreciprocal = false,
											$linkreciprocallabel = '', $showaddlinksecondurl = false, $linksecondurllabel = '',
											$showaddlinktelephone = false, $linktelephonelabel = '', $showaddlinkemail = false, $linkemaillabel = '',
											$showcaptcha = false, $captureddata = '', $linksubmitternamelabel = '', $showlinksubmittername = false,
											$linksubmitteremaillabel = '', $showaddlinksubmitteremail = false, $linksubmittercommentlabel = '',
											$showlinksubmittercomment = false, $linksubmissionthankyouurl = '', $addlinkcatlistoverride = '',
											$showcustomcaptcha = false, $customcaptchaquestion = '', $linklargedesclabel = 'Large Description', $showuserlargedescription = false, $usetextareaforusersubmitnotes = false, $settings = 1, $code = 'link-library-addlink') {

		global $wpdb;
        $output = "";

        $settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ustawienia;
        $options = get_option($settingsname);

        gdyby ($code == 'link-library-addlink' || $code == 'link-library-addlinkcustommsg')
        {
          gdyby (isset($_GET['addlinkmessage']))
            {
              gdyby ($_GET['addlinkmessage'] == 1)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('Confirm code not given', 'link-library') . ".</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 2)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('Captcha code is wrong', 'link-library') . ".</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 3)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('Captcha code is only valid for 5 minutes', 'link-library') . ".</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 4)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('No captcha cookie given. Make sure cookies are enabled', 'link-library') . ".</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 5)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('Captcha answer was not provided.', 'link-library') . "</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 6)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('Captcha answer is incorrect', 'link-library') . ".</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 7)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('User Category was not provided correctly. Link insertion failed.', 'link-library') . "</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 8)
              {
                $output .= "<div class='llmessage'>" . $options['newlinkmsg'];
                gdyby ($options['showuserlinks'] == false)
                    $output .= " " . $options['moderatemsg'];
                $output .= "</div>";
              }
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 9)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('Error: Link does not have an address.', 'link-library') . "</div>";
              elseif ($_GET['addlinkmessage'] == 10)
                $output = "<div class='llmessage'>" . __('Error: Link already exists.', 'link-library') . "</div>";
            }
        }

		gdyby ($code == 'link-library-addlink' && (($addlinkreqlogin && current_user_can("read")) || !$addlinkreqlogin))
		{
			$output .= "<form method='post' id='lladdlink' action=''>n";

      $output .= wp_nonce_field('LL_ADDLINK_FORM', '_wpnonce', prawdziwe, fałszywy);
      $output .= "<input type='hidden' name='thankyouurl' value='" . $linksubmissionthankyouurl . "' />";
      $output .= '<input type="hidden" name="link_library_user_link_submission" value="1" />';
      global $wp_query;
      $thePostID = $wp_query->post->ID;
      $output .= "<input type='hidden' name='pageid' value='" . $thePostID . "' />";
      $output .= "<input type='hidden' name='settingsid' value='" . $ustawienia . "' />";

      $xpath = $this->relativePath( dirname( __FILE__ ), ABSPATH );
      $output .= "<input type='hidden' name='xpath' value='" . esc_attr( $xpath ) . "' />";
      unset( $xpath );

			$output .= "<div class='lladdlink'>n";

			gdyby ($addnewlinkmsg == "") $addnewlinkmsg = __('Add new link', 'link-library');
			$output .= "<div id='lladdlinktitle'>" . $addnewlinkmsg . "</div>n";

			$output .= "<table>n";

			gdyby ($linknamelabel == "") $linknamelabel = __('Link name', 'link-library');
			$output .= "<tr><th>" . $linknamelabel . "</th><td><input type='text' name='link_name' id='link_name' value='" . ( isset( $_GET['addlinkname'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinkname']), '1') : '') . "' /></td></tr>n";

			gdyby ($linkaddrlabel == "") $linkaddrlabel = __('Link address', 'link-library');
			$output .= "<tr><th>" . $linkaddrlabel . "</th><td><input type='text' name='link_url' id='link_url' value='" . ( isset( $_GET['addlinkurl'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinkurl']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";

			gdyby ($showaddlinkrss)
			{
				gdyby ($linkrsslabel == "") $linkrsslabel = __('Link RSS', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linkrsslabel . "</th><td><input type='text' name='link_rss' id='link_rss' value='" . ( isset( $_GET['addlinkrss'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinkrss']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			$linkcatquery = "SELECT distinct t.name, t.term_id, t.slug as category_nicename, tt.description as category_description ";
			$linkcatquery .= "FROM " . $this->db_prefix() . "terms t ";
			$linkcatquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_taxonomy tt ON (t.term_id = tt.term_id) ";
			$linkcatquery .= "LEFT JOIN " . $this->db_prefix() . "term_relationships tr ON (tt.term_taxonomy_id = tr.term_taxonomy_id) ";

			$linkcatquery .= "WHERE tt.taxonomy = 'link_category' ";

			gdyby ($selectedcategorylist != "")
			{
				$linkcatquery .= " AND t.term_id in (" . $selectedcategorylist. ")";
			}

			gdyby ($excludedcategorylist != "")
			{
				$linkcatquery .= " AND t.term_id not in (" . $excludedcategorylist . ")";
			}

			$linkcatquery .= " ORDER by t.name ASC";

			$linkcats = $wpdb->get_results($linkcatquery);

			gdyby ($debugmode)
			{
				$output .= "n<!-- Category query for add link form:" . print_r($linkcatquery, TRUE) . "-->nn";
				$output .= "n<!-- Results of Category query for add link form:" . print_r($linkcats, TRUE) . "-->n";
			}

			gdyby ($linkcats)
			{
				gdyby ($showaddlinkcat)
				{
					gdyby ($linkcatlabel == "") $linkcatlabel = __('Link category', 'link-library');

					$output .= "<tr><th>" . $linkcatlabel . "</th><td><SELECT name='link_category' id='link_category'>";

					gdyby ($linkcustomcatlistentry == "") $linkcustomcatlistentry = __('User-submitted category (define below)', 'link-library');

					dla każdego ($linkcats as $linkcat)
					{
						$output .= "<OPTION VALUE='" . $linkcat->term_id . "' ";
						gdyby ( isset($_GET['addlinkcat']) && $_GET['addlinkcat'] == $linkcat->term_id)
							$output .= "selected";
						$output .= ">" . $linkcat->name;
					}

					gdyby ($addlinkcustomcat)
						$output .= "<OPTION VALUE='new'>" . stripslashes($linkcustomcatlistentry) . "n";

					$output .= "</SELECT></td></tr>n";
				}
				jeszcze
				{
					$output .= "<input type='hidden' name='link_category' id='link_category' value='" . $linkcats[0]->term_id . "'>";
				}

				gdyby ($addlinkcustomcat)
					$output .= "<tr><th>" . $linkcustomcatlabel . "</th><td><input type='text' name='link_user_category' id='link_user_category' value='" . ( isset( $_GET['addlinkusercat']) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinkusercat']), '1') : '') . "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showaddlinkdesc)
			{
				gdyby ($linkdesclabel == "") $linkdesclabel = __('Link description', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linkdesclabel . "</th><td><input type='text' name='link_description' id='link_description' value='" . ( isset( $_GET['addlinkdesc'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinkdesc']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showuserlargedescription)
			{
				gdyby ($linklargedesclabel == "") $linklargedesclabel = __('Large description', 'link-library');
				$output .= "<tr><th style='vertical-align: top'>" . $linklargedesclabel . "</th><td><textarea name='link_textfield' id='link_textfield' cols='66'>" . ( isset( $_GET['addlinktextfield'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinktextfield']), '1') : '' ) . "</textarea></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showaddlinknotes)
			{
				gdyby ($linknoteslabel == "") $linknoteslabel = __('Link notes', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linknoteslabel . "</th><td>";

				gdyby ($usetextareaforusersubmitnotes == false || $usetextareaforusersubmitnotes == '')
					$output .= "<input type='text' name='link_notes' id='link_notes' value='";
				elseif ($usetextareaforusersubmitnotes == true)
					$output .= "<textarea name='link_notes' id='link_notes'>";

				$output .= ( isset( $_GET['addlinknotes'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinknotes']), '1') : '' );

				gdyby ($usetextareaforusersubmitnotes == false || $usetextareaforusersubmitnotes == '')
					$output .= "' />";
				elseif ($usetextareaforusersubmitnotes == true)
					$output .= "</textarea>";

				$output .= "</td></tr>n";
			}

			gdyby ($showaddlinkreciprocal)
			{
				gdyby ($linkreciprocallabel == "") $linkreciprocallabel = __('Reciprocal Link', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linkreciprocallabel . "</th><td><input type='text' name='ll_reciprocal' id='ll_reciprocal' value='" . ( isset( $_GET['addlinkreciprocal'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinkreciprocal']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showaddlinksecondurl)
			{
				gdyby ($linksecondurllabel == "") $linksecondurllabel = __('Secondary Address', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linksecondurllabel . "</th><td><input type='text' name='ll_secondwebaddr' id='ll_secondwebaddr' value='" . ( isset( $_GET['addlinksecondurl'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinksecondurl']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showaddlinktelephone)
			{
				gdyby ($linktelephonelabel == "") $linktelephonelabel = __('Telephone', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linktelephonelabel . "</th><td><input type='text' name='ll_telephone' id='ll_telephone' value='" . ( isset( $_GET['addlinktelephone'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinktelephone']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showaddlinkemail)
			{
				gdyby ($linkemaillabel == "") $linkemaillabel = __('E-mail', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linkemaillabel . "</th><td><input type='text' name='ll_email' id='ll_email' value='" . ( isset( $_GET['addlinkemail'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinkemail']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showlinksubmittername)
			{
				gdyby ($linksubmitternamelabel == "") $linksubmitternamelabel = __('Submitter Name', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linksubmitternamelabel . "</th><td><input type='text' name='ll_submittername' id='ll_submittername' value='" . ( isset( $_GET['addlinksubmitname'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinksubmitname']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showaddlinksubmitteremail)
			{
				gdyby ($linksubmitteremaillabel == "") $linksubmitteremaillabel = __('Submitter E-mail', 'link-library');
				$output .= "<tr><th>" . $linksubmitteremaillabel . "</th><td><input type='text' name='ll_submitteremail' id='ll_submitteremail' value='" . ( isset( $_GET['addlinksubmitemail'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinksubmitemail']), '1') : '' ). "' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showlinksubmittercomment)
			{
				gdyby ($linksubmittercommentlabel == "") $linksubmittercommentlabel = __('Submitter Comment', 'link-library');
				$output .= "<tr><th style='vertical-align: top;'>" . $linksubmittercommentlabel . "</th><td><textarea name='ll_submittercomment' id='ll_submittercomment' cols='38''>" . ( isset( $_GET['addlinksubmitcomment'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['addlinksubmitcomment']), '1') : '' ) . "</textarea></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showcaptcha)
			{
				$output .= "<tr><td></td><td><span id='captchaimage'><img src='" . plugins_url( 'captcha/easycaptcha.php', __FILE__ ) . "' /></przęsło></td></tr>n";
				$output .= "<tr><th>" . __('Enter code from above image', 'link-library') . "</th><td><input type='text' name='confirm_code' /></td></tr>n";
			}

			gdyby ($showcustomcaptcha)
			{
				gdyby ($customcaptchaquestion == "") $customcaptchaquestion = __('Is boiling water hot or cold?', 'link-library');
				$output .= "<tr><th style='vertical-align: top;'>" . $customcaptchaquestion . "</th><td><input type='text' name='ll_customcaptchaanswer' id='ll_customcaptchaanswer' value='" . (isset( $_GET['ll_customcaptchaanswer'] ) ? esc_html(stripslashes($_GET['ll_customcaptchaanswer']), '1') : '' ) . "' /></td></tr>n";
			}

			$output .= "</table>n";

			gdyby ($addlinkbtnlabel == "") $addlinkbtnlabel = __('Add link', 'link-library');
			$output .= '<span style="border:0;" class="LLUserLinkSubmit"><input type="submit" name="submit" value="' . $addlinkbtnlabel . '" /></przęsło>';

			$output .= "</div>n";
			$output .= "</form>nn";
		}

		return $output;
	}

	function relativePath($z, $do, $ps = DIRECTORY_SEPARATOR) {
		$arFrom = explode($ps, rtrim($z, $ps));
		$arTo = explode($ps, rtrim($do, $ps));
		podczas(count($arFrom) && count($arTo) && ($arFrom[0] == $arTo[0])) {
			array_shift($arFrom);
			array_shift($arTo);
		}
		$return = str_pad("", count($arFrom) * 3, '..'.$ps).implode($ps, $arTo);

		// Don't disclose anything about the path is it's not needed, to znaczy. is the standard
		if( $return === '../../../' ) {
			$return = '';
    }

		return $return;
	}

	/*
	 * function LinkLibraryCategories()
	 *
	 * added by Yannick Lefebvre
	 *
	 * Output a list of all links categories, listed by category, using the
	 * settings in $wpdb->linkcategories and output it as table
	 *
	 * Parameters:
	 *  order (default 'name') - Sort link categories by 'name' or 'id' or 'category-list'. When set to 'AdminSettings', will use parameters set in Admin Settings Panel.
	 *  hide_if_empty (default true) - Supress listing empty link categories
	 *  table_witdh (default 100) - Width of table, percentage
	 *  num_columns (default 1) - Number of columns in table
	 *  catanchor (default true) - Determines if links to generated anchors should be created
	 *  flatlist (default 'table') - When set to true, displays an unordered list instead of a table
	 *  categorylist (default null) - Specifies a comma-separate list of the only categories that should be displayed
	 *  excludecategorylist (default null) - Specifies a comma-separate list of the categories that should not be displayed
	 *  showcategorydescheaders (default null) - Show category descriptions in category list
	 *  showonecatonly (default false) - Enable AJAX mode showing only one category at a time
	 *  ustawienia (default NULL) - Settings Set ID, only used when showonecatonly is true
	 *  loadingicon (default NULL) - Path to icon to display when only show one category at a time
	 *  catlistdescpos (default 'right') - Position of category description relative to name
	 *  debugmode (default false)
	 *  pagination (default false)
	 *  linksperpage (default 5)
	 *  showcatlinkcount (default false)
	 *  showonecatmode (default 'AJAX')
	 *  cattargetaddress
	 *  rewritepage
	 *  showinvisible
	 */

	function LinkLibraryCategories($order = 'name', $hide_if_empty = true, $table_width = 100, $num_columns = 1, $catanchor = true,
								  $flatlist = 'table', $categorylist = '', $excludecategorylist = '', $showcategorydescheaders = false,
								  $showonecatonly = false, $settings = '', $loadingicon = '/icons/Ajax-loader.gif', $catlistdescpos = 'right', $debugmode = false,
								  $pagination = false, $linksperpage = 5, $showcatlinkcount = false, $showonecatmode = 'AJAX', $cattargetaddress = '',
								  $rewritepage = '', $showinvisible = false, $showuserlinks = true, $showcatonsearchresults = false) {

		gdyby (strpos($order, 'AdminSettings') != false)
		{
			$settingsetid = substr($order, 13);
			$settingsetname = "LinkLibraryPP" . $settingsetid;
			$options = get_option($settingsetname);

			$genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

			return $this->PrivateLinkLibraryCategories($options['order'], $options['hide_if_empty'], $options['table_width'], $options['num_columns'], $options['catanchor'], $options['flatlist'],
									 $options['categorylist'], $options['excludecategorylist'], $options['showcategorydescheaders'], $options['showonecatonly'], '',
									 $options['loadingicon'], $options['catlistdescpos'], $genoptions['debugmode'], $options['pagination'], $options['linksperpage'],
									 $options['showcatlinkcount'], $options['showonecatmode'], $options['cattargetaddress'], $options['rewritepage'], $options['showinvisible'], $options['showuserlinks'], $options['showcatonsearchresults']);
		}
		else
			return $this->PrivateLinkLibraryCategories($order, $hide_if_empty, $table_width, $num_columns, $catanchor, $flatlist, $categorylist, $excludecategorylist, $showcategorydescheaders,
			$showonecatonly, $ustawienia, $loadingicon, $catlistdescpos, $debugmode, $pagination, $linksperpage, $showcatlinkcount, $showonecatmode, $cattargetaddress,
			$rewritepage, $showinvisible, $showuserlinks, $showcatonsearchresults);

	}

	/*
	 * function LinkLibrary()
	 *
	 * added by Yannick Lefebvre
	 *
	 * Output a list of all links, listed by category, using the
	 * settings in $wpdb->linkcategories and output it as a nested
	 * HTML unordered list. Can also insert anchors for categories
	 *
	 * Parameters:
	 *  order (default 'name') - Sort link categories by 'name' or 'id'. When set to 'AdminSettings', will use parameters set in Admin Settings Panel.
	 *  hide_if_empty (default true) - Supress listing empty link categories
	 *  catanchor (default true) - Adds name anchors to categorie links to be able to link directly to categories
	 *  showdescription (default false) - Displays link descriptions. Added for 2.1 since link categories no longer have this setting
	 *  shownotes (default false) - Shows notes in addition to description for links (useful since notes field is larger than description)
	 *  showrating (default false) - Displays link ratings. Added for 2.1 since link categories no longer have this setting
	 *  showupdated (default false) - Displays link updated date. Added for 2.1 since link categories no longer have this setting
	 *  categorylist (default null) - Only show links inside of selected categories. Enter category numbers in a string separated by commas
	 *  showimages (default false) - Displays link images. Added for 2.1 since link categories no longer have this setting
	 *  show_image_and_name (default false) - Show both image and name instead of only one or the other
	 *  use_html_tags (default false) - Use HTML tags for formatting instead of just displaying them
	 *  show_rss (default false) - Display RSS URI if available in link description
	 *  beforenote (default <br />) - Code to print out between the description and notes
	 *  nofollow (default false) - Adds nofollow tag to outgoing links
	 *  excludecategorylist (default null) - Specifies a comma-separate list of the categories that should not be displayed
	 *  afternote (default null) - Code / Text to be displayed after note
	 *  beforeitem (default null) - Code / Text to be displayed before item
	 *  afteritem (default null) - Code / Text to be displayed after item
	 *  beforedesc (default null) - Code / Text to be displayed before description
	 *  afterdesc (default null) - Code / Text to be displayed after description
	 *  displayastable (default false) - Display lists of links as a table (when true) or as an unordered list (when false)
	 *  beforelink (default null) - Code / Text to be displayed before link
	 *  afterlink (default null) - Code / Text to be displayed after link
	 *  showcolumnheaders (default false) - Show column headers if rendering in table mode
	 *  linkheader (default null) - Text to be shown in link column when displaying as table
	 *  descheader (default null) - Text to be shown in desc column when displaying as table
	 *  notesheader (default null) - Text to be shown in notes column when displaying as table
	 *  catlistwrappers (default 1) - Number of different sets of alternating elements to be placed before and after each link category section
	 *  beforecatlist1 (default null) - First element to be placed before a link category section
	 *  beforecatlist2 (default null) - Second element to be placed before a link category section
	 *  beforecatlist3 (default null) - Third element to be placed before a link category section
	 *  divorheader (default false) - Output div before and after cat name if false, output heading tag if true
	 *  catnameoutput (default linklistcatname) - Name of div class or heading to output
	 *  showrssicon (default false) - Output RSS URI if available and assign to standard RSS icon
	 *  linkaddfrequency (default 0) - Frequency at which extra before and after output should be placed around links
	 *  addbeforelink (default null) - Addition output to be placed before link
	 *  addafterlink (default null) - Addition output to be placed after link
	 *  linktarget (default null) - Specifies the link target window
	 *  showcategorydescheaders (default false) - Display link category description when printing category list
	 *  showcategorydesclinks (default false) - Display link category description when printing links
	 *  showadmineditlinks (default false) - Display edit links in output if logged in as administrator
	 *  showonecatonly (default false) - Only show one category at a time
	 *  AJAXcatid (default null) - Category ID for AJAX sub-queries
	 *  defaultsinglecat (default null) - ID of first category to be shown in single category mode
	 *  rsspreview (default false) - Add preview links after RSS feed addresses
	 *  rssfeedpreviewcount(default 3) - Number of RSS feed items to show in preview
	 *  rssfeedinline (default false) - Shows latest feed items inline with link list
	 *  rssfeedinlinecontent (default false) - Shows latest feed items contents inline with link list
	 *  rssfeedinlinecount (default 1) - Number of RSS feed items to show inline
	 *  beforerss (default null) - String to output before RSS block
	 *  afterrss (default null) - String to output after RSS block
	 *  rsscachedir (default null) - Path for SimplePie library to store RSS cache information - Obsolete
	 *  direction (default ASC) - Sort direction for Link Categories
	 *  linkdirection (default ASC) - Sort direction for Links within each category
	 *  linkorder (default 'name') - Sort order for Links within each category
	 *  pagination (default false) - Limit number of links displayed per page
	 *  linksperpage (default 5) - Number of links to be shown per page in Pagination Mode
	 *  hidecategorynames (default false) - Show category names in Link Library list
	 *  ustawienia (default NULL) - Setting Set ID
	 *  showinvisible (default false) - Shows links that are set to be invisible
	 *  showdate (default false) - Determines is link update date should be displayed
	 *  beforedate (default null) - Code/Text to be displayed before link date
	 *  afterdate (default null) - Code/Text to be displated after link date
	 *  catdescpos (default 'right') - Position of link category description output
	 *  showuserlinks (default false) - Specifies if user submitted links should be shown immediately after submission
	 *  rsspreviewwidth (default 900) - Specifies the width of the box in which RSS previews are displayed
	 *  rsspreviewheight (default 700) - Specifies the height of the box in which RSS previews are displayed
	 *  beforeimage (default null) - Code/Text to be displayed before link image
	 *  afterimage (default null) - Code/Text to be displayed after link image
	 *  imagepos (default beforename) - Position of image relative to link name
	 *  imageclass (default null) - Class that will be assigned to link images
	 *  debugmode (default false) - Adds debug information as comments in the WordPress output to facilitate remote debugging
	 *  usethumbshotsforimages (default false) - Uses thumbshots.org to generate images for links
	 *  showonecatmode (default AJAX) - Method used to load different categories when only showing one at a time
	 *  dragndroporder (default 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) - Order to display link sub-sections
	 *  displayweblink (default 'false')
	 *  sourceweblink (default 'primary')
	 *  showtelephone (default 'false')
	 *  sourcetelephone (default 'primary')
	 *  showemail (default 'false')
	 *  showlinkhits (default false)
	 *  beforeweblink (default null)
	 *  afterweblink (default null)
	 *  weblinklabel (default null)
	 *  beforetelephone (default null)
	 *  aftertelephone (default null)
	 *  telephonelabel (default null)
	 *  beforeemail (default null)
	 *  afteremail (default null)
	 *  emaillabel (default null)
	 *  beforelinkhits (default null)
	 *  afterlinkhits (default null)
	 *  emailcommand (default null)
	 */

	function LinkLibrary($order = 'name', $hide_if_empty = true, $catanchor = true,
									$showdescription = false, $shownotes = false, $showrating = false,
									$showupdated = false, $categorylist = '', $show_images = false,
									$show_image_and_name = false, $use_html_tags = false,
									$show_rss = false, $beforenote = '<br />', $nofollow = false, $excludecategorylist = '',
									$afternote = '', $beforeitem = '<w>', $afteritem = '</w>', $beforedesc = '', $afterdesc = '',
									$displayastable = false, $beforelink = '', $afterlink = '', $showcolumnheaders = false,
									$linkheader = '', $descheader = '', $notesheader = '', $catlistwrappers = 1, $beforecatlist1 = '',
									$beforecatlist2 = '', $beforecatlist3 = '', $divorheader = false, $catnameoutput = 'linklistcatname',
									$show_rss_icon = false, $linkaddfrequency = 0, $addbeforelink = '', $addafterlink = '', $linktarget = '',
									$showcategorydesclinks = false, $showadmineditlinks = true, $showonecatonly = false, $AJAXcatid = '',
									$defaultsinglecat = '', $rsspreview = false, $rsspreviewcount = 3, $rssfeedinline = false, $rssfeedinlinecontent = false,
									$rssfeedinlinecount = 1, $beforerss = '', $afterrss = '', $rsscachedir = NULL, $direction = 'ASC',
									$linkdirection = 'ASC', $linkorder = 'name', $pagination = false, $linksperpage = 5, $hidecategorynames = false,
									$settings = '', $showinvisible = false, $showdate = false, $beforedate = '', $afterdate = '', $catdescpos = 'right',
									$showuserlinks = false, $rsspreviewwidth = 900, $rsspreviewheight = 700, $beforeimage = '', $afterimage = '', $imagepos = 'beforename',
									$imageclass = '', $AJAXpageid = 1, $debugmode = false, $usethumbshotsforimages = false, $showonecatmode = 'AJAX',
									$dragndroporder = '1,2,3,4,5,6,7,8,9,10', $showname = true, $displayweblink = 'false', $sourceweblink = 'primary', $showtelephone = 'false',
									$sourcetelephone = 'primary', $showemail = 'false', $showlinkhits = false, $beforeweblink = '', $afterweblink = '', $weblinklabel = '',
									$beforetelephone = '', $aftertelephone = '', $telephonelabel = '', $beforeemail = '', $afteremail = '', $emaillabel = '', $beforelinkhits = '',
									$afterlinkhits = '', $emailcommand = '', $sourceimage = 'primary', $sourcename = 'primary', $thumbshotscid = '',
									$maxlinks = '', $beforelinkrating = '', $afterlinkrating = '', $showlargedescription = false, $beforelargedescription = '',
									$afterlargedescription = '', $featuredfirst = false, $shownameifnoimage = false, $enablelinkpopup = false, $popupwidth = 300, $popupheight = 400, $nocatonstartup = false, $linktitlecontent = 'linkname', $paginationposition = 'AFTER', $uselocalimagesoverthumbshots = false, $showlinksonclick = false ) {

		gdyby (strpos($order, 'AdminSettings') !== false)
		{
			$settingsetid = substr($order, 13);
			$settingsetname = "LinkLibraryPP" . $settingsetid;
			$options = get_option($settingsetname);

			$genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

			return $this->PrivateLinkLibrary($options['order'], $options['hide_if_empty'], $options['catanchor'], $options['showdescription'], $options['shownotes'],
									 $options['showrating'], $options['showupdated'], $options['categorylist'], $options['show_images'],
									 fałszywy, $options['use_html_tags'], $options['show_rss'], $options['beforenote'],
									 $options['nofollow'], $options['excludecategorylist'], $options['afternote'], $options['beforeitem'],
									 $options['afteritem'], $options['beforedesc'], $options['afterdesc'], $options['displayastable'],
									 $options['beforelink'], $options['afterlink'], $options['showcolumnheaders'], $options['linkheader'],
									 $options['descheader'], $options['notesheader'], $options['catlistwrappers'], $options['beforecatlist1'],
									 $options['beforecatlist2'], $options['beforecatlist3'], $options['divorheader'], $options['catnameoutput'],
									 $options['show_rss_icon'], $options['linkaddfrequency'], $options['addbeforelink'], $options['addafterlink'],
									 $options['linktarget'], $options['showcategorydesclinks'], $options['showadmineditlinks'], $options['showonecatonly'],
									 $AJAXcatid, $options['defaultsinglecat'], $options['rsspreview'], $options['rsspreviewcount'], $options['rssfeedinline'],
									 $options['rssfeedinlinecontent'], $options['rssfeedinlinecount'], $options['beforerss'], $options['afterrss'],
									 NULL, $options['direction'], $options['linkdirection'], $options['linkorder'],
									 $options['pagination'], $options['linksperpage'], $options['hidecategorynames'], $settingsetid, $options['showinvisible'],
									 $options['showdate'], $options['beforedate'], $options['afterdate'], $options['catdescpos'], $options['showuserlinks'],
									 $options['rsspreviewwidth'], $options['rsspreviewheight'], $options['beforeimage'], $options['afterimage'], $options['imagepos'],
									 $options['imageclass'], $AJAXpageid, $genoptions['debugmode'], $options['usethumbshotsforimages'], 'AJAX', $options['dragndroporder'],
									 $options['showname'], $options['displayweblink'], $options['sourceweblink'], $options['showtelephone'], $options['sourcetelephone'],
									 $options['showemail'], $options['showlinkhits'], $options['beforeweblink'], $options['afterweblink'], $options['weblinklabel'],
									 $options['beforetelephone'], $options['aftertelephone'], $options['telephonelabel'], $options['beforeemail'], $options['afteremail'],
									 $options['emaillabel'], $options['beforelinkhits'], $options['afterlinkhits'], $options['emailcommand'], $options['sourceimage'],
									 $options['sourcename'], $genoptions['thumbshotscid'], $options['maxlinks'], $options['beforelinkrating'],
									 $options['afterlinkrating'], $options['showlargedescription'], $options['beforelargedescription'],
									 $options['afterlargedescription'], $options['featuredfirst'], $options['shownameifnoimage'], $options['enable_link_popup'],
                   $options['popup_width'], $options['popup_height'], $options['nocatonstartup'], $options['linktitlecontent'], $options['paginationposition'], $options['uselocalimagesoverthumbshots'], $options['showlinksonclick'] );
		}
		else
			return $this->PrivateLinkLibrary($order, $hide_if_empty, $catanchor, $showdescription, $shownotes, $showrating,
									$showupdated, $categorylist, $show_images, fałszywy, $use_html_tags,
									$show_rss, $beforenote, $nofollow, $excludecategorylist, $afternote, $beforeitem, $afteritem,
									$beforedesc, $afterdesc, $displayastable, $beforelink, $afterlink, $showcolumnheaders,
									$linkheader, $descheader, $notesheader, $catlistwrappers, $beforecatlist1,
									$beforecatlist2, $beforecatlist3, $divorheader, $catnameoutput, $show_rss_icon,
									$linkaddfrequency, $addbeforelink, $addafterlink, $linktarget, $showcategorydesclinks, $showadmineditlinks,
									$showonecatonly, '', $defaultsinglecat, $rsspreview, $rsspreviewcount, $rssfeedinline, $rssfeedinlinecontent, $rssfeedinlinecount,
									$beforerss, $afterrss, NULL, $direction, $linkdirection, $linkorder,
									$pagination, $linksperpage, $hidecategorynames, $ustawienia, $showinvisible, $showdate, $beforedate, $afterdate, $catdescpos,
									$showuserlinks, $rsspreviewwidth, $rsspreviewheight, $beforeimage, $afterimage, $imagepos, $imageclass, '', $debugmode,
									$usethumbshotsforimages, $showonecatmode, $dragndroporder, $showname, $displayweblink, $sourceweblink, $showtelephone,
									$sourcetelephone, $showemail, $showlinkhits, $beforeweblink, $afterweblink, $weblinklabel, $beforetelephone, $aftertelephone,
									$telephonelabel, $beforeemail, $afteremail, $emaillabel, $beforelinkhits, $afterlinkhits, $emailcommand, $sourceimage, $sourcename,
									$thumbshotscid, $maxlinks, $beforelinkrating, $afterlinkrating, $showlargedescription, $beforelargedescription,
									$afterlargedescription, $featuredfirst, $shownameifnoimage, $enablelinkpopup, $popupwidth, $popupheight, $nocatonstartup, $linktitlecontent, $paginationposition, $uselocalimagesoverthumbshots, $showlinksonclick );
	}

	/********************************************** Function to Process 

 shortcode *********************************************/

	function link_library_cats_func($atts) {
		$categorylistoverride = '';
		$excludecategoryoverride = '';
		$settings = '';

		extract(shortcode_atts(array(
			'categorylistoverride' => '',
			'excludecategoryoverride' => '',
			'settings' => ''
		), $atts));

		gdyby ($settings == '')
		{
			$settings = 1;
			$options = get_option('LinkLibraryPP1');
		}
		jeszcze
		{
			$settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ustawienia;
			$options = get_option($settingsname);
		}

		gdyby ($categorylistoverride != '')
			$selectedcategorylist = $categorylistoverride;
		else
			$selectedcategorylist = $options['categorylist'];

		gdyby ($excludecategoryoverride != '')
			$excludedcategorylist = $excludecategoryoverride;
		else
			$excludedcategorylist = $options['excludecategorylist'];

		$genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral');

		return $this->PrivateLinkLibraryCategories($options['order'], $options['hide_if_empty'], $options['table_width'], $options['num_columns'], $options['catanchor'], $options['flatlist'],
									 $selectedcategorylist, $excludedcategorylist, $options['showcategorydescheaders'], $options['showonecatonly'], $ustawienia,
									 $options['loadingicon'], $options['catlistdescpos'], $genoptions['debugmode'], $options['pagination'], $options['linksperpage'],
									 $options['showcatlinkcount'], $options['showonecatmode'], $options['cattargetaddress'], $options['rewritepage'],
									 $options['showinvisible'], $options['showuserlinks'], $options['showcatonsearchresults']);
	}

	/********************************************** Function to Process 
%MINIFYHTML42c767d8b409b95a8bc85560b7067be95%shortcode *********************************************/ function link_library_search_func($atts) { $settings = ''; extract(shortcode_atts(array( 'settings' => '' ), $atts)); gdyby ($settings == '') $options = get_option('LinkLibraryPP1'); jeszcze { $settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ustawienia; $options = get_option($settingsname); } return $this->PrivateLinkLibrarySearchForm($options['searchlabel'], $options['searchresultsaddress']); } /********************************************** Function to Process [link-library-add-link] shortcode *********************************************/ function link_library_insert_link( $linkdata, $wp_error = false, $addlinknoaddress = false) { global $wpdb; $link_name = ''; $link_url = ''; $defaults = array( 'link_id' => 0, 'link_name' => '', 'link_url' => '', 'link_rating' => 0 ); $linkdata = wp_parse_args( $linkdata, $domyślne ); $linkdata = sanitize_bookmark( $linkdata, 'db' ); extract( stripslashes_deep( $linkdata ), EXTR_SKIP ); $update = false; gdyby ( !pusty( $link_id ) ) $update = true; gdyby ( trim( $link_name ) == '' ) { gdyby ( trim( $link_url ) != '' ) { $link_name = $link_url; } jeszcze { powrót 0; } } gdyby ($addlinknoaddress == false) { gdyby ( trim( $link_url ) == '' ) powrót 0; } gdyby ( pusty( $link_rating ) ) $link_rating = 0; gdyby ( pusty( $link_image ) ) $link_image = ''; gdyby ( pusty( $link_target ) ) $link_target = ''; gdyby ( pusty( $link_visible ) ) $link_visible = 'Y'; gdyby ( pusty( $link_owner ) ) $link_owner = get_current_user_id(); gdyby ( pusty( $link_notes ) ) $link_notes = ''; gdyby ( pusty( $link_description ) ) $link_description = ''; gdyby ( pusty( $link_rss ) ) $link_rss = ''; gdyby ( pusty( $link_rel ) ) $link_rel = ''; // Make sure we set a valid category if ( ! isset( $link_category ) || 0 == count( $link_category ) || !is_array( $link_category ) ) { $link_category = array( get_option( 'default_link_category' ) ); } gdyby ( $update ) { gdyby ( false === $wpdb->update( $wpdb->links, compact('link_url', 'link_name', 'link_image', 'link_target', 'link_description', 'link_visible', 'link_rating', 'link_rel', 'link_notes', 'link_rss'), compact('link_id') ) ) { gdyby ( $wp_error ) return new WP_Error( 'db_update_error', __( 'Could not update link in the database', 'link-library' ), $wpdb->last_error ); else return 0; } } jeszcze { gdyby ( false === $wpdb->insert( $wpdb->links, compact('link_url', 'link_name', 'link_image', 'link_target', 'link_description', 'link_visible', 'link_owner', 'link_rating', 'link_rel', 'link_notes', 'link_rss') ) ) { gdyby ( $wp_error ) return new WP_Error( 'db_insert_error', __( 'Could not insert link into the database', 'link-library' ), $wpdb->last_error ); else return 0; } $link_id = (int) $wpdb->insert_id; } wp_set_link_cats( $link_id, $link_category ); gdyby ( $update ) do_action( 'edit_link', $link_id ); else do_action( 'add_link', $link_id ); clean_bookmark_cache( $link_id ); return $link_id; } function link_library_addlink_func($atts, $content, $code) { $settings = ''; $categorylistoverride = ''; $excludecategoryoverride = ''; extract(shortcode_atts(array( 'settings' => '', 'categorylistoverride' => '', 'excludecategoryoverride' => '' ), $atts)); gdyby ($settings == '') $settings = 1; $settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ustawienia; $options = get_option($settingsname); $genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral'); gdyby ($categorylistoverride != '') $selectedcategorylist = $categorylistoverride; elseif ($options['addlinkcatlistoverride'] != '') $selectedcategorylist = $options['addlinkcatlistoverride']; else $selectedcategorylist = $options['categorylist']; gdyby ($excludecategoryoverride != '') $excludedcategorylist = $excludecategoryoverride; else $excludedcategorylist = $options['excludecategorylist']; powrót ( isset( $outputmessage ) ? $outputmessage : '') . $this->PrivateLinkLibraryAddLinkForm($selectedcategorylist, $excludedcategorylist, $options['addnewlinkmsg'], $options['linknamelabel'], $options['linkaddrlabel'], $options['linkrsslabel'], $options['linkcatlabel'], $options['linkdesclabel'], $options['linknoteslabel'], $options['addlinkbtnlabel'], $options['hide_if_empty'], $options['showaddlinkrss'], $options['showaddlinkdesc'], $options['showaddlinkcat'], $options['showaddlinknotes'], $options['addlinkreqlogin'], $genoptions['debugmode'], $options['addlinkcustomcat'], $options['linkcustomcatlabel'], $options['linkcustomcatlistentry'], $options['showaddlinkreciprocal'], $options['linkreciprocallabel'], $options['showaddlinksecondurl'], $options['linksecondurllabel'], $options['showaddlinktelephone'], $options['linktelephonelabel'], $options['showaddlinkemail'], $options['linkemaillabel'], $options['showcaptcha'], (isset($captureddata) ? $captureddata : null), $options['linksubmitternamelabel'], $options['showlinksubmittername'], $options['linksubmitteremaillabel'], $options['showaddlinksubmitteremail'], $options['linksubmittercommentlabel'], $options['showlinksubmittercomment'], $genoptions['linksubmissionthankyouurl'], $options['addlinkcatlistoverride'], $options['showcustomcaptcha'], $options['customcaptchaquestion'], $options['linklargedesclabel'], $options['showuserlargedescription'], $options['usetextareaforusersubmitnotes'], $ustawienia, $code); } /********************************************** Function to Process shortcode *********************************************/ function link_library_func($atts) { $settings = ''; $notesoverride = ''; $descoverride = ''; $rssoverride = ''; $categorylistoverride = ''; $excludecategoryoverride = ''; $tableoverride = ''; extract(shortcode_atts(array( 'categorylistoverride' => '', 'excludecategoryoverride' => '', 'notesoverride' => '', 'descoverride' => '', 'rssoverride' => '', 'tableoverride' => '', 'settings' => '' ), $atts)); gdyby ($settings == '') { $settings = 1; $options = get_option('LinkLibraryPP1'); } jeszcze { $settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ustawienia; $options = get_option($settingsname); } gdyby ($notesoverride != '') $selectedshownotes = $notesoverride; else $selectedshownotes = $options['shownotes']; gdyby ($descoverride != '') $selectedshowdescription = $descoverride; else $selectedshowdescription = $options['showdescription']; gdyby ($rssoverride != '') $selectedshowrss = $rssoverride; else $selectedshowrss = $options['show_rss']; gdyby ($categorylistoverride != '') $selectedcategorylist = $categorylistoverride; else $selectedcategorylist = $options['categorylist']; gdyby ($excludecategoryoverride != '') $excludedcategorylist = $excludecategoryoverride; else $excludedcategorylist = $options['excludecategorylist']; gdyby ($tableoverride != '') $overridedisplayastable = $tableoverride; else $overridedisplayastable = $options['displayastable']; $genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral'); $linklibraryoutput = ""; gdyby (floatval($genoptions['schemaversion']) < "4.6") { $this->ll_install(); $genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral'); gdyby ($settings == '') $options = get_option('LinkLibraryPP1'); jeszcze { $settingsname = 'LinkLibraryPP' . $ustawienia; $options = get_option($settingsname); } } gdyby ($genoptions['debugmode'] == true) $linklibraryoutput .= "n<!-- Library Settings Info:" . print_r($options, TRUE) . "-->n"; $linklibraryoutput .= $this->PrivateLinkLibrary( $options['order'], $options['hide_if_empty'], $options['catanchor'], $selectedshowdescription, $selectedshownotes, $options['showrating'], $options['showupdated'], $selectedcategorylist, $options['show_images'], fałszywy, $options['use_html_tags'], $options['show_rss'], $options['beforenote'], $options['nofollow'], $excludedcategorylist, $options['afternote'], $options['beforeitem'], $options['afteritem'], $options['beforedesc'], $options['afterdesc'], $overridedisplayastable, $options['beforelink'], $options['afterlink'], $options['showcolumnheaders'], $options['linkheader'], $options['descheader'], $options['notesheader'], $options['catlistwrappers'], $options['beforecatlist1'], $options['beforecatlist2'], $options['beforecatlist3'], $options['divorheader'], $options['catnameoutput'], $options['show_rss_icon'], $options['linkaddfrequency'], $options['addbeforelink'], $options['addafterlink'], $options['linktarget'], $options['showcategorydesclinks'], $options['showadmineditlinks'], $options['showonecatonly'], '', $options['defaultsinglecat'], $options['rsspreview'], $options['rsspreviewcount'], $options['rssfeedinline'], $options['rssfeedinlinecontent'], $options['rssfeedinlinecount'], $options['beforerss'], $options['afterrss'], NULL, $options['direction'], $options['linkdirection'], $options['linkorder'], $options['pagination'], $options['linksperpage'], $options['hidecategorynames'], $ustawienia, $options['showinvisible'], $options['showdate'], $options['beforedate'], $options['afterdate'], $options['catdescpos'], $options['showuserlinks'], $options['rsspreviewwidth'], $options['rsspreviewheight'], $options['beforeimage'], $options['afterimage'], $options['imagepos'], $options['imageclass'], '', $genoptions['debugmode'], $options['usethumbshotsforimages'], $options['showonecatmode'], $options['dragndroporder'], $options['showname'], $options['displayweblink'], $options['sourceweblink'], $options['showtelephone'], $options['sourcetelephone'], $options['showemail'], $options['showlinkhits'], $options['beforeweblink'], $options['afterweblink'], $options['weblinklabel'], $options['beforetelephone'], $options['aftertelephone'], $options['telephonelabel'], $options['beforeemail'], $options['afteremail'], $options['emaillabel'], $options['beforelinkhits'], $options['afterlinkhits'], $options['emailcommand'], $options['sourceimage'], $options['sourcename'], $genoptions['thumbshotscid'], $options['maxlinks'], $options['beforelinkrating'], $options['afterlinkrating'], $options['showlargedescription'], $options['beforelargedescription'], $options['afterlargedescription'], $options['featuredfirst'], $options['shownameifnoimage'], ( isset($options['enable_link_popup']) ? $options['enable_link_popup'] : fałszywy ), ( isset($options['popup_width']) ? $options['popup_width'] : 300 ), ( isset( $options['popup_height'] ) ? $options['popup_height'] : 400 ), $options['nocatonstartup'], $options['linktitlecontent'], ( isset( $options['paginationposition'] ) ? $options['paginationposition'] : 'AFTER' ), $options['uselocalimagesoverthumbshots'], $options['showlinksonclick'] ); return $linklibraryoutput; } function conditionally_add_scripts_and_styles($posts){ gdyby (pusty($posts)) return $posts; $load_jquery = false; $load_thickbox = false; $load_style = false; global $testvar; $genoptions = get_option('LinkLibraryGeneral'); gdyby (is_admin()) { $load_jquery = false; $load_thickbox = false; $load_style = false; } jeszcze { dla każdego ($posts as $post) { $continuesearch = true; $searchpos = 0; $settingsetids = array(); podczas ($continuesearch) { $linklibrarypos = stripos($post->post_content, 'link-library ', $searchpos); gdyby ($linklibrarypos == false) { $linklibrarypos = stripos($post->post_content, 'link-library]', $searchpos); gdyby ($linklibrarypos == false) gdyby (stripos($post->post_content, 'link-library-cats') || stripos($post->post_content, 'link-library-addlink')) $load_style = true; } $continuesearch = $linklibrarypos; gdyby ($continuesearch) { $load_style = true; $load_jquery = true; $shortcodeend = stripos($post->post_content, ']', $linklibrarypos); gdyby ($shortcodeend) $searchpos = $shortcodeend; else $searchpos = $linklibrarypos + 1; gdyby ($shortcodeend) { $settingconfigpos = stripos($post->post_content, 'settings=', $linklibrarypos); gdyby ($settingconfigpos && $settingconfigpos < $shortcodeend) { $settingset = substr($post->post_content, $settingconfigpos + 9, $shortcodeend - $settingconfigpos - 9); $settingsetids[] = $settingset; } else if (count($settingsetids) == 0) { $settingsetids[] = 1; } } } } } gdyby ($settingsetids) { dla każdego ($settingsetids as $settingsetid) { $settingsname = 'LinkLibraryPP' . $settingsetid; $options = get_option($settingsname); gdyby ( $options['showonecatonly'] ) { $load_jquery = true; } gdyby ( $options['rsspreview'] || ( isset( $options['enable_link_popup'] ) && $options['enable_link_popup'] ) ) { $load_thickbox = true; } gdyby ($options['publishrssfeed'] == true) { global $rss_settings; $rss_settings = $settingsetid; } } } gdyby ($genoptions['includescriptcss'] != '') { $pagelist = explode (',', $genoptions['includescriptcss']); $loadscripts = false; dla każdego($pagelist as $pageid) { gdyby ( ( $pageid == 'front' && is_front_page() ) || ( $pageid == 'category' && is_category() ) || ( $pageid == 'all') || ( is_page( $pageid ) ) ) { $load_jquery = true; $load_thickbox = true; $load_style = true; } } } } global $llstylesheet; gdyby ( $load_style ) { $llstylesheet = true; } jeszcze { $llstylesheet = false; } gdyby ( $load_jquery ) { wp_enqueue_script( 'jquery' ); } gdyby ( $load_thickbox ) { wp_enqueue_script( 'thickbox' ); wp_enqueue_style ( 'thickbox' ); } return $posts; } function ll_template_redirect( $template ) { gdyby ( !pusty( $_POST['link_library_user_link_submission'] ) ) { require_once plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'usersubmission.php'; link_library_process_user_submission( $this ); return ''; } else if ( !pusty( $_GET['link_library_rss_feed'] ) ) { require_once plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'rssfeed.php'; link_library_generate_rss_feed(); return ''; } else if ( !pusty( $_GET['link_library_popup_content'] ) ) { require_once plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'linkpopup.php'; link_library_popup_content( $this ); return ''; } else if ( !pusty( $_GET['link_library_rss_preview'] ) ) { require_once plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'rsspreview.php'; link_library_generate_rss_preview( $this ); return ''; } jeszcze { return $template; } } function link_library_ajax_tracker() { require_once plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'tracker.php'; link_library_process_ajax_tracker( $this ); } function link_library_ajax_update() { require_once plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'link-library-ajax.php'; link_library_render_ajax( $this ); } function link_library_generate_image() { global $my_link_library_plugin_admin; gdyby ( pusty( $my_link_library_plugin_admin ) ) { require plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'link-library-admin.php'; $my_link_library_plugin_admin = new link_library_plugin_admin(); } require plugin_dir_path( __FILE__ ) . 'link-library-image-generator.php'; link_library_ajax_image_generator( $my_link_library_plugin_admin ); } } global $my_link_library_plugin; $my_link_library_plugin = new link_library_plugin(); ?>

 

Kategorie
Wordpress

WordPress resetowania hasła na wielu poprawek

aby rozwiązać problem z niewłaściwych adresów URL

http://www.site2.com zapomniałem hasła do linków

http://www.site1.com/wp-login.php?action = lostpassword
i nie
http://www.site2.com/wp-login.php?action = lostpassword

poprawka jest:

zmienić na większości linii network_site_url -> Strona URL
wp-includes / ogólnego template.php

funkcja wp_lostpassword_url( $przekierowanie = „” ) {
	    $arg = Tablica( 'Action' => 'Lostpassword' );
	    gdyby ( !pusty($przeadresować) ) {
	        $args['przekierować do'] = $ Przekierowanie;
	    }

	    $lostpassword_url = add_query_arg( $args, network_site_url('Wp-login.php', 'Zaloguj Się') );
	    powrót apply_filters( 'Lostpassword_url', $lostpassword_url, $przeadresować );
}

powinno być

funkcja wp_lostpassword_url( $przekierowanie = „” ) {
	    $arg = Tablica( 'Action' => 'Lostpassword' );
	    gdyby ( !pusty($przeadresować) ) {
	        $args['przekierować do'] = $ Przekierowanie;
	    }

	    $lostpassword_url = add_query_arg( $args, Strona URL('Wp-login.php', 'Zaloguj Się') );
	    powrót apply_filters( 'Lostpassword_url', $lostpassword_url, $przeadresować );
}

Również WordPress generuje nieprawidłowy adres e-mail w wp-login.php

$message = __(„Ktoś zażądał, aby zresetować hasło jest za rachunek:') . "rnrn";
	$wiadomość. = network_home_url( '/' ) . "rnrn";
	$wiadomość. = sprintf(__('Nazwa Użytkownika: %s'), $login użytkownika) . "rnrn";
	$wiadomość. = __(„Jeśli to była pomyłka, zignoruj ​​tę wiadomość, a nic się nie stanie.”) . "rnrn";
	$wiadomość. = __(„Aby zresetować hasło, odwiedzić następujący adres:') . "rnrn";
	$wiadomość. = '<' . network_site_url("wp-login.php?action = rp&$ key = klucz&Zaloguj =" . rawurlencode($login użytkownika), 'Zaloguj Się') . ">rn";

powinno być

$message = __(„Ktoś zażądał, aby zresetować hasło jest za rachunek:') . "rnrn";
	$wiadomość. = home_url( '/' ) . "rnrn";
	$wiadomość. = sprintf(__('Nazwa Użytkownika: %s'), $login użytkownika) . "rnrn";
	$wiadomość. = __(„Jeśli to była pomyłka, zignoruj ​​tę wiadomość, a nic się nie stanie.”) . "rnrn";
	$wiadomość. = __(„Aby zresetować hasło, odwiedzić następujący adres:') . "rnrn";
	$wiadomość. = '<' . Strona URL("wp-login.php?action = rp&$ key = klucz&Zaloguj =" . rawurlencode($użytkownik_

 

<Formularz name ="lostpasswordform" ID ="lostpasswordform" action ="<?php echo esc_url( network_site_url( „Wp-login.php?action = lostpassword”, 'Login_post' ) ); ?>" Sposób ="stanowisko">

powinno być

<Formularz name ="lostpasswordform" ID ="lostpasswordform" action ="<?php echo esc_url( Strona URL( „Wp-login.php?action = lostpassword”, 'Login_post' ) ); ?>" Sposób ="stanowisko">

 

$login_header_url = network_home_url();

powinno być

$login_header_url = home_url();

 

wp_die( __("Wiadomość e-mail nie może zostać wysłany.) . "<br />n" . __('Możliwa przyczyna: Twój komputer może wyłączyć pocztę() funkcjonować.') );

powinno być

wp_die( __("Wiadomość e-mail nie może zostać wysłany.) . "<br />n" . __('Możliwa przyczyna: Twój komputer może wyłączyć pocztę() funkcjonować, lub włączyć wtyczkę WP-mail SMTP i skonfigurować go.) );

 

$Nazwa bloga = ['Current_site']->Nazwa strony;

powinno być

$Nazwa bloga = home_url( '/' );

 

 

Kategorie
Unix

Linux Server Backup

Najpierw trzeba uruchomienie systemu ratowniczego-Disk -> POŁĄCZYĆ

fdisk -l
mkdir /mnt/sda1
mount /dev/sda1 /mnt/sda1/
cd /mnt/sda1
tar -cvpf backups/fullbackup.tar --directory=/ --exclude=proc --exclude=sys --exclude=dev/pts --exclude=backups .

 

Kategorie
Okna

Tune Połączenie Wifi

domyślna w systemie Windows dla „Korzystnym Zespół” nie jest ustawiony. Tak więc system Windows wyszuka najlepszą wartość.

Ale jest sposób Bether. Powiedzieć, że korzystne Band 5,2GHz

Musisz iść do de Device Manager -> Wybierz kartę WiFi i zmienić The Band

Kategorie
jabłko - OSX

AFP automatycznego montowania na OSX

cześć wszystkim,
Można używać fantazyjne skrypty jabłko lub zapłaci aplikacje do pracy, ale nadal występują problemy, gdy NAS restartuje lub krople sieciowych. Myślę, że Mac jest powszechnie niedoceniane tutaj, bo może to zrobić znacznie więcej i jest bardzo eleganckie rozwiązanie dostępne od 10.5 za to, zwane autofs.

Kategorie
Sieć

Darmowe Monitoring

1. Darmowe monitora Narzędzie Pierścień

https://uptimerobot.com/

2. Następnie wystarczy zalogować się zapier i wybierz odpowiedni moduł

Kanał SMS

https://zapier.com / http://beepsend.com